Om Erasmus+ 2021-2027

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Det er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 28,8 milliarder euro for perioden 2021-2027.

Erasmus+ støtter mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning og voksenopplæring.  

Bærekraft, digitalisering og inkludering

Grønn og digital omstilling, inkludering og mangfold er overgripende prioriteringer som skal prege aktivitetene i Erasmus+ 2021-2027. 

Programmet skal fortsatt kjennetegnes av kvalitet og eksellense, men programmet har også et mål om å nå ut til mindre erfarne søkere. Det skal være enkelt å søke midler gjennom Erasmus+. 

Er du interessert i å delta? Det starter med deg!

 

Tre hovedtiltak

Erasmus+ har tre hovedtiltak: 

  1. Mobilitet
  2. Partnerskap for samarbeid
  3. Støtte til politikkutvikling 

I tillegg kommer Jean Monnet-tiltaket som gir støtte til undervisning og forskning på europeisk historie og integrasjon.

Les mer om mulighetene i programmet på vår ressursside.

I Norge er det Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er nasjonalkontor for Erasmus+ og som sørger for mobilisering til programmet og tildeling av de nasjonale midlene. 

Strategi for norsk deltakelse i Erasmus+

Regjeringen har høye ambisjoner for norsk deltakelse i Erasmus+ og Det europeiske utdanningsområdet. For å støtte opp under dette, har regjeringen lagt frem en strategi med fire mål. 

Målene er avgjørende for å øke kvalitet og relevans og skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer som knytter seg til inkludering, mangfold, digital og grønn omstilling.

  1. Samarbeidet skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer.
  2. Samarbeidet skal styrke samhandling mellom utdanning, opplæring og arbeids- og samfunnsliv.
  3. Samarbeidet skal gi flere muligheten til å delta i et internasjonalt læringsmiljø.
  4. Samarbeidet skal bidra til utvikling av politikk og rammebetingelser.

Status for norsk deltakelse i Erasmus+ 2014-2020

I perioden 2014-2020 tildelte Diku 1,48 milliarder kroner til norske utdannings- og opplæringsinstitusjoner gjennom programmet. 

I tillegg mottar norske institusjoner midler direkte fra Europakommisjonen gjennom sentralt administrerte prosjekter, og midler gjennom partnerskap med institusjoner i andre land. 

Nærmere 4 500 prosjekter med norsk deltakelse har blitt innvilget, og 45 000 personer har vært på mobilitetsopphold. 

Les mer om noen av prosjektene her.

I 2019 og 2020 ble fem norske institusjoner en del av alliansene Europeiske universiteter. To norske aktører deltar også i pilotordningen Sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring. Dette er europeiske prestisjeprosjekter som også løfter egen kvalitetsutvikling.

Les mer om Erasmus+ på Europakommisjonens nettside.