Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Programmet har et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020. Det er verdens største utdanningsprogram og støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter innen hele utdanningsforløpet. Neste programperiode starter i 2021.

Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland. Diku er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet, Erasmus+: Aktiv Ungdom.

Noen av de mest sentrale satsingsområdene er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.

Verdens største utdanningsprogram

Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram. Programmet har et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020, som er en økning på 40 prosent sammenlignet med forrige periodes programmer. I budsjettet vil 77,5 prosent gå til utdanning og opplæring, 10 prosent til ungdom, 1,8 prosent til idrett og 3,5 prosent til en europeisk lånegarantiordning for masterstudenter. En stor del av budsjettet for utdanning og opplæring vil gå til mobilitet og læring utenlands for enkeltpersoner. Samarbeid mellom utdannings- og opplæringsinstitusjoner, ungdomsorganisasjoner, bedrifter, lokale og regionale myndigheter samt tiltak for å modernisere utdanning og opplæring og fremme innovasjon, entreprenørskap og sysselsetting er også prioriterte tiltak.

Programland og partnerland

Programlandene i Erasmus+ omfatter de 28 EU-landene, de tre EØS-landene samt Nord-Makedonia og Tyrkia. Partnerland inkluderer Sveits, Russland og nabolandene i øst, Vest-Balkan og Sør-Middelhavet. Øvrige land har under bestemte vilkår mulighet til å delta i enkelte tiltak.

Arbeidet med utformingen av et nytt Erasmus+ for perioden 2021-2027 er i full gang. Mer informasjon om dette vil komme når EU har vedtatt rammene for det nye programmet.

Les mer om Erasmus+