Hopp til hovedinnhold

Jean Monnet

Jean Monnet-aktivitetene innenfor Erasmus+ skal bidra til å fremme kunnskap om og forståelse av EU, europeisk integrasjon og hvordan EU-institusjonene fungerer.

Hvem kan søke

 • Høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om Jean Monnet Modules, Chairs, Centres of Excellence eller Networks in Higher Education
 • Høyere utdanningsinstitusjoner og andre aktører som tilbyr lærerutdanning eller etter- og videreutdanning for lærere innen skole og fag- og yrkesopplæring kan søke om Jean Monnet Teacher Trainings.
 • Skoler eller fag- og yrkesopplæringsinstitusjoner kan søke om Jean Monnet Learning EU initiatives, eller om Jean Monnet Networks for schools and VET institutes (på vegne av partnerne i det foreslåtte nettverket).
 • Enkeltpersoner kan ikke søke direkte om tilskudd.

Nærmere detaljer om krav til søkere og sammensetning av nettverk finnes i Erasmus+ Programme guide.

Søknadsfrist

Utløpt

Om tilskuddet

Hva kan du søke støtte til?

Innenfor Jean Monnet-tiltaket er det mulighet for å få støtte til en rekke aktiviteter:

 • Jean Monnet Modules er kortvarige kurs innenfor EU-studier som kan utvikles og tilbys ved høyere utdanningsinstitusjoner. Hver modul skal minimum inneholde 40 timer undervisning per år, over en periode på tre år. Modulene kan ta utgangspunkt i én disiplin innen Europastudier eller ha en tverrfaglig tilnærming. De kan også være organisert som korte spesialiserte kurs eller være del av sommerskole-programmer.
 • Jean Monnet Chairs er en mulighet for høyere utdanningsinstitusjoner som har professorer med spesialisering innen EU-studier. En Jean Monnet Chair har en varighet på minst tre år, og må innebære minst 90 timer undervisning per år. Institusjoner med en Jean Monnet Chair er forventet å støtte opp om undervisnings- og forskningsaktiviteter.
 • Jean Monnet Centres of Excellence har en varighet på tre år, og har som mål å utvikle synergier på tvers av disipliner og ressurser innen Europastudier, ved å samle ekspertise og kompetanse på feltet. Sentrene skal utvikle aktiviteter som går på tvers av landegrenser, og nå ut både til studenter som ikke har EU som fokus i sine studier, og til beslutningstakere og sivilsamfunn for øvrig.
 • Jean Monnet Teacher Trainings har en varighet på tre år, og retter seg mot aktører som driver med lærerutdanning til skoler og yrkesfag. De skal gi opplæring for lærere i problemstillinger knyttet til EU, slik at disse kan få styrket sin kompetanse på feltet og også integrere dette i sin egen undervisning.
 • Jean Monnet Learning EU initiatives er en mulighet for skoler og fag- og yrkesopplæring til å utvikle kurs eller undervisning om EU-relaterte temaer, for eksempel knyttet til EUs verdier, historie eller kulturelle diversitet. Dette kan også utvikles i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner eller man kan involvere relevante organisasjoner. Kurset må innebære minst 40 timer per skoleår, og vare i tre år.
 • Jean Monnet Networks for schools and VET institutes skal bidra til deling av god praksis, og felles utvikling av undervisning og læringsmetodologi knyttet til EU-relaterte temaer på skoler og i fag- og yrkesopplæringsinstitusjoner. Dette skal støtte aktiviteter som ikke kan oppnås på nasjonalt nivå, og kan blant annet skje gjennom ansattmobilitet
 • Jean Monnet Networks in Higher Education er store nettverk av høyere utdanningsinstitusjoner i hele verden, som skal samle, dele, diskutere og formidle relevant forsknings- og utdanningsmateriale om EU. Det velges to nettverk blant søkere i 2022:
  • Ett nettverk med fokus på interne EU-spørsmål (tema 2022: Future of Europe). Prosjektvarighet er tre år, og det kan søkes om opp til EUR 1.000.000.
  • Ett nettverk med fokus på EUs utenrikspolitiske rolle (tema 2022: Europe in the World). Prosjektvarighet er tre år, og det kan søkes om opp til EUR 1.200.0000.

Detaljer om tiltakene finner du i Erasmus+ Programme guide.

Slik søker du

Erasmus+ Jean Monnet er et sentralisert tiltak i Erasmus+, det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen.

Søknad sendes til European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.

Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider.

Prosjektetableringsstøtte

Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg tilbys det veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

Erasmus+ høyere utdanning

E-post:erasmus@hkdir.no