Hopp til hovedinnhold

Kapasitetsbygging i høyere utdanning

Gjennom kapasitetsbyggingsprosjekter i Erasmus+ kan høyere utdanningsinstitusjoner og andre relevante organisasjoner, samarbeide om å modernisere og internasjonalisere høyere utdanning. Prosjektene er rettet mot institusjons- eller systemnivå i såkalte ikke-tilsluttede tredjeland, altså land utenfor EU og Norge.

Hvem kan søke

Et partnerskap/konsortium må bestå av:

  • Minst to EU-land eller tredjeland tilsluttet Erasmus+ (f.eks. Norge) med minst én høyere utdanningsinstitusjon fra hvert land.
  • Minst ett ikke-tilsluttet tredjeland med minst to høyere utdanningsinstitusjoner (minimum to land i noen regioner). Hvis det er flere ikke-tilsluttede tredjeland, må det være minst to høyere utdanningsinstitusjoner fra hvert av disse.
  • Totalt må det være minst like mange høyere utdanningsinstitusjoner fra ikke-tilsluttede tredjeland som fra EU/tilsluttede tredjeland.
  • Andre typer partnere kan delta, men bare fra land der kravene til antall høyere utdanningsinstitusjoner er oppfylte.
  • For søknader til "Strand 3" må det delta minst en offentlig myndighet med ansvar for høyere utdanning i hvert av de involverte ikke-tilsluttede tredjelandene (for eksempel et utdanningsdepartement).

Det er også noen særlige regler for bestemte regioner. Nærmere detaljer om krav til sammensetting av konsortiet finner man i Erasmus+ Programme guide.

Merk at ingen høyere utdanningsinstitusjon kan få innvilget støtte som koordinator for mer enn to kapasitetsbyggingsprosjekter i høyere utdanning.

Søknadsfrist

Utløpt

Om tilskuddet

Hva kan du søke støtte til?

Kapasitetsbyggingsprosjekter kan ha tre former:

  • Småskala kapasitetsbygging («Fostering access to cooperation in higher education») retter seg mot institusjoner som har ingen eller liten erfaring fra internasjonale kapasitetsbyggingsprosjekter. Man kan blant annet få støtte til å lage nye kurs og studieprogrammer, etterutdanne ansatte og bedre administrasjonen ved samarbeidsinstitusjonene i ikke-tilsluttede tredjeland. Prosjektperioden er 24 eller 36 måneder, og man kan søke mellom 200 000 og 400 000 euro.
  • Kapasitetsbygging på institusjonsnivå («Partnerships for transformation in higher education») retter seg i hovedsak mot høyere utdanningsinstitusjoner i utvalgte partnerland. Prosjektene skal bidra til nytenking i høyere utdanning og til å kople utdanningen tettere med arbeidslivet. Målet er å reformere både utdanning og administrasjon ved institusjonene i de ikke-tilsluttede tredjelandene.. Her kan man blant annet søke om tilskudd til utvikling av nyskapende studietilbud, nye måter å organisere undervisningen, etterutdanningstilbud i samarbeid med aktører i arbeidslivet og tiltak for å gjøre institusjonene mer internasjonalt rettet og styrke nettverk for forskning og innovasjon. Prosjektperioden er 24 eller 36 måneder, og man kan søke mellom 400 000 og 800 000 euro.
  • Kapasitetsbygging på systemnivå («Structural reform projects») retter seg mot nasjonale høyere utdanningssystemer og utdanningspolitikk i utvalgte ikke-tilsluttede tredjeland. Det er særlig vekt på regionalt samarbeid, å styrke koplinger mellom utdanning, forsking og innovasjon, bedre jobbmuligheter for nyutdannede og å gi flere tilgang til høyere utdanning. I prosjekter som retter seg mot systemnivå, må utdanningsmyndighetene i de ikke-tilsluttede tredjelandene inngå som fullverdig partner i prosjektet. Prosjektperioden er 36 eller 48 måneder, og man kan søke mellom 600 000 og 1 000 000 euro.

Merk at ingen høyere utdanningsinstitusjon kan få innvilget støtte som koordinator for mer enn to kapasitetsbyggingsprosjekter i høyere utdanning.

Slik søker du

Kapasitetsbygging er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen. Utlysningen publiseres normalt i oktober/november hvert år, med søknadsfrist i februar påfølgende år.

Søknaden sendes til European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel. Søknadsskjema blir gjort tilgjengelig på Europakommisjonens Funding & tender opportunities portal.

Du kan også finne mer informasjon på EACEAs nettsider.

Prosjektetableringsstøtte

Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg tilbys det veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

Erasmus+ høyere utdanning

E-post:erasmus@hkdir.no