Hopp til hovedinnhold

Høyere yrkesfaglig utdanning

Her finner du informasjon, ressurser og verktøy for deg som jobber med høyere yrkesfaglig utdanning.

Akkreditering for mobilitet

Akkreditering for mobilitet rettar seg mot aktørar som regelmessig ønsker å sende elevar, lærlingar, deltakarar i vaksne si læring, fagskulestudentar eller tilsette på eit læringsopphald i utlandet. Ordninga gir tilgang til finansiering av mobilitetsaktivitetar over lengre tid.

Småskalapartnarskap

Småskalapartnarskap (KA210) rettar seg mot søkarar som ønsker å ta steget mot eit europeisk samarbeid innan utdanning og kompetanseutvikling. Tiltaket passar difor særleg for nye og uerfarne søkarar til Erasmus+-programmet.

Samarbeidspartnarskap

Samarbeidspartnarskap i Erasmus+ støttar utdanningssamarbeid i Europa som bidreg til å utvikle, utveksle og prøve ut nyskapande praksis, pedagogisk metode og/eller ulike læringsaktivitetar.

Enkeltståande mobilitetsprosjekt

Enkeltståande mobilitetsprosjekt rettar seg mot aktørar som ønsker å sende elevar, lærlingar, deltakarar i vaksne si læring, fagskulestudentar eller tilsette på eit læringsopphald i utlandet. Tiltaket er tilpassa dei som søker om midlar frå Erasmus+ for første gong, men kan òg vere eit godt alternativ om ein berre ønsker å delta ei avgrensa mengd gonger.

Sist publiserte