Hopp til hovudinnhald

Ressursar Erasmus+

Nettstad/verktøy

På denne sida har vi samla ulike ressursar for deg som planlegg å søke eller som har eit pågåande Erasmus+-prosjekt.

Utviklet av: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Programguide

I programguiden finn du alt du treng å vite om Erasmus+-programmet.

Strategi for norsk deltaking i Erasmus+

Regjeringa har høge ambisjonar for norsk deltaking i Erasmus+ og Det europeiske utdanningsområdet. For å støtte opp under dette, har regjeringa laga ein strategi med fire mål.

Måla er avgjerande for å auke kvalitet og relevans og skal bidra til å løyse store samfunnsutfordringar som knyter seg til inkludering, mangfald, digital og grøn omstilling.

  1. Samarbeidet skal bidra til å løyse store samfunnsutfordringar.
  2. Samarbeidet skal styrke samhandling mellom utdanning, opplæring og arbeids- og samfunnsliv.
  3. Samarbeidet skal gi fleire moglegheita til å delta i eit internasjonalt læringsmiljø.
  4. Samarbeidet skal bidra til utvikling av politikk og rammebetingingar.

Prosjektdatabase

Her finn de prosjektbeskrivingar, resultat og kontaktinformasjon til alle prosjekt som har motteke midlar frå Erasmus+-programmet.

Plattforma kan òg nyttast til å finne nye partnarar for framtidig samarbeid eller for å sjå nærare på korleis andre har jobba med tema ein er interessert i.

Erasmushandbok

Her finn du informasjon om Erasmus+ på ein stad, retta mot Erasmus+-koordinatorar i høgare utdanning.

Handbok for KA2-prosjekt

Her finn de mellom anna informasjon om finansieringsmodell og rapportering for småskala- og samarbeidspartnarskap.

Rettleiing for inkludering

Her finn ein informasjon om korleis ein kan styrke inkluderings- og mangfaldsdimensjonen på tvers av sektorar.

Resultatformidling

Det er forventa at ein skal spreie informasjon om og formidle resultata frå Erasmus+-prosjekta både på lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Slik kan også andre som ikkje er direkte involverte i prosjektet dra nytte av erfaringane, og resultata får ei levetid utover prosjektperioden.

Her finn du informasjon som kan vere til hjelp i arbeidet med formidling av prosjektresultat.

Europakommisjonen har også utarbeidd steg for steg-guiden "How to communicate your project". I den finn du råd og malar for heile kommunikasjonsprosessen frå planlegging til evaluering.

Treng du ein plakat til arrangementet ditt? Last ned og skriv ut i anten A4 eller A3-format.

Logo og grafisk profil

Logo skal nyttast i tilknyting til alle aktivitetar som er støtta av Erasmus+. Den skal vere godt synleg på nettsider og sosiale mediar som er brukte til å fremme programmet. Logoar kan du laste ned her. Her finn du også informasjon om grafisk profil samt retningslinjer for bruk av logo og profilmateriale.

#ErasmusDays

Under Erasmusdagane, som vert arrangerte kvar haust, kan du få ekstra merksemd til Erasmus+-prosjektet ditt. Over heile Europa er det arrangement og kampanjar som er med å vise fram resultata av Erasmus+. Bruk #erasmusdays i sosiale mediar, registrer arrangementet ditt på erasmusdays.eu og bli med på å vise fram kva Erasmus+ kan bidra til.