Hopp til hovedinnhold

Kompetanseheving for økt internasjonalisering i opplæring og utdanning i kommunesektoren

Kurset vil gi norske kommuner muligheten til å styrke sitt arbeid med internasjonalisering i barnehage, skole og kommunal voksenopplæring. Vi lyser ut inntil seks kostnadsdekkede kursplasser.

Hvem kan søke

Samtlige norske kommuner, i egenskap av å være barnehage- og skoleeier, kan søke om kursplass og tilhørende tilskudd under denne utlysningen.

Søkere må etablere en prosjektgruppe som oppfyller følgende minimumskrav til sammensetning:

 • Én representant fra administrativ ledelse
  (kategori 1)
 • Én representant fra relevant fagavdeling for skole/barnehage
  (kategori 2)
 • To representanter fra barnehage- og/eller skoleledelse
  (kategori 3)
Søknadsfrist

24. juni 2024 kl. 10.00

Om tilskuddet

Dette kompetansehevingstiltaket skal bidra til økt forståelse for hvordan internasjonalt utdanningssamarbeid kan brukes strategisk for å nå nasjonale og lokale mål på utdanningsfeltet.

Dette er tredje og siste gang denne kursrekken vil bli gjennomført av HK-dir.

Hva kan du søke støtte til?

Dere kan søke om kursplass for kommunen med tilhørende tilskudd. Kurset vil finne sted i perioden oktober 2024 til april 2025.

Kommunenes egne planer for og arbeid med internasjonalisering vil stå sentralt i kursgjennomføringen. I kursperioden vil det gjennomføres fire fysiske samlinger som kommunene forplikter seg til å delta på. Deltakelse vil også medføre interne forberedelser og etterarbeid i kommunens prosjektgruppe mellom samlinger.

Tentativ plan for samlinger:

 • Oktober 2024 – Samling 1 (ca. 2,5 dager)
 • Desember 2024 – Samling 2 (ca. 2,5 dager)
 • Februar 2025– Samling 3 (ca. 3,5 dager i Brussel)
 • April 2025 – Samling 4 (ca. 2,5 dager)

HK-dir dekker oppholdskostnader for inntil fem personer pr. kommune til hver samling.

Med innvilgelse av kursplass følger også tilskudd til dekning av reisekostnader til samlinger og et tilskudd på NOK 50 000 til dekning av andre kostnader som påløper i kursperioden. Dette kan eksempelvis være kostnader knyttet til frikjøp av personalressurser og interne møtekostnader. Det kan også dekke eventuelle kostnader til relevant ekstern assistanse og rådgivning tilknyttet kommunens eget arbeid i forbindelse med kursgjennomføringen.

I tillegg kan det søkes om et tilleggsbeløp til dekning av kostnader forbundet med deltagelse på fysiske samlinger for personer med særlige behov, oppad begrenset til NOK 25 000 per fysiske kurssamling.

Vilkår for tilskuddet

Kommuner som får kursplass, forplikter seg til å gjennomføre. Dette innebærer:

 • Deltakelse på samlinger med minimum personer fra kategori 2 og 3. HK-dir anbefaler imidlertid på det sterkeste at også deltaker fra kategori 1 deltar på samlingene.
 • Forberedelse- og etterarbeid i prosjektgruppen mellom samlinger

Deltakende kommuner forventes også å sikre kontinuitet i prosjektgruppen gjennom kursperioden.

Slik søker du

For å søke om plass må dere fylle ut og levere en søknad i vår elektroniske søknadsportal «Espresso».

Hvis du ikke tidligere har brukt «Espresso», så må du opprette en bruker. Dersom du har problem med å opprette bruker eller å logge deg på, vennligst bruk veiledningen tilgjengelig her eller ta kontakt med en av kontaktpersonene for denne utlysningen.

I søknadsskjemaet er det hjelpetekster som gir veiledning om hva slags informasjon som er etterspurt i de ulike feltene.

Slik behandler vi søknaden

For å være kvalifisert for kursplass må søknaden oppfylle følgende formelle krav:

 • Søknaden må være levert av en norsk kommune
 • Søknaden må oppfylle minimumskravet til sammensetning av prosjektgruppe
 • Søknaden må være levert innen fristen som gjelder for denne utlysningen
 • Alle deler av søknaden må være fylt ut
 • Søknaden må være levert via vår søknadsportal «Espresso»

Søknader som ikke oppfyller disse krav vil bli vurdert som mangelfulle og avvist.

Det er inntil seks kursplasser tilgjengelig under denne utlysningen. Tildeling av kursplass vil skje ved tilfeldig trekning blant kommuner som oppfyller de formelle kravene i utlysningen.

Når får du svar?

Alle søkere vil bli informert om utfallet av søknadsprosessen innen 1.juli.

Rapportering og oppfølging

Deltakende kommuner må innen 1. juli 2025 levere en sluttrapport i slikt format krevd av HK-dir. Mer informasjon om rapportering vil gis i god tid før fristen.

Mer om tilskuddet

Dette kompetansehevingstiltaket har som mål å styrke kommunens kunnskap om og evne til å arbeide strategisk med internasjonalisering innenfor opplæring og utdanning.

Det er tidligere gjennomført to kursrekker innenfor dette kompetansehevingstiltaket. Kursrekken som her lyses ut vil være den siste kursrekken som tilbys.

Se også intervju med kommunalsjef for oppvekst i Ringsaker kommune, Anne Kari Thorsrud og skolesjef Askild Bø fra Elverum kommune:

Sikrer kvalitet i norsk utdanning

Internasjonalisering er en forutsetning for å sikre kvalitet i norsk utdanning, og internasjonalt samarbeid er sentralt i møte med de store globale samfunnsutfordringene. Regjeringen mener dette er viktig, og derfor deltar Norge aktivt i nordisk og europeisk utdanningssamarbeid og har høye ambisjoner om norsk deltakelse. I regjeringens strategi for norsk deltakelse i Erasmus+ og Det europeiske utdanningsområdet, er det en forventning om at lokale myndigheter i større grad skal bruke programmet strategisk til å øke kunnskaps- og kompetansenivået lokalt og regionalt. Det bemerkes også at det er et stort potensial for økt deltakelse fra kommunesektoren i programmet.

Grønn omstilling, digitalisering og inkludering

Internasjonalt samarbeid handler om deling av kunnskap og erfaringer, og at vi er avhengige av å samarbeide på tvers av landegrenser, kulturer og språk for å løse våre felles samfunnsutfordringer. Dette kan for eksempel handle om grønn omstilling, digitalisering og inkludering.

Det er tydelig samsvar mellom prioriteringene i norsk, nordisk og europeisk utdanningspolitikk. Både de tverrfaglige temaene i overordnet del av de nye læreplanene og sentrale elementer i barnehagens verdigrunnlag er særlig aktuelle satsingsområder. Her kan internasjonalisering knyttes tett til kvalitetsarbeidet lokalt.

Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, samt folkehelse og livsmestring er globale samfunnsutfordringer som fordrer arbeid ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. I tillegg er kvalitet i språkopplæring og økt digitalisering viktige områder.

Norske utdanningsmyndigheter mener det er særlig viktig å berede grunnen for at flere kommuner bruker internasjonale utdanningsprogram aktivt som et virkemiddel for økt kvalitet og måloppnåelse.

Økt kjennskap til Erasmus+ og Nordplus

Dette kompetansehevingstiltaket er et ledd i en økt satsning overfor kommunesektoren, og har som mål å styrke kommunens kunnskap om og evne til å arbeide strategisk med internasjonalisering.

Gjennom en prosess som stimulerer til systematisk og langsiktig arbeid skal ordningen bidra til økt forståelse for hvordan internasjonalt utdanningssamarbeid kan brukes for å nå nasjonale og lokale mål på utdanningsfeltet.

Den skal også gi økt kjennskap til relevante virkemidler, herunder særlig Erasmus+ og Nordplus, og sette kommuner bedre i stand til å bruke den eksterne finansieringen som disse programmene tilbyr for å oppnå identifiserte mål.

Anne Gro Skibenes

Seniorrådgiver

E-post:anne.skibenes@hkdir.no