Erasmus+ Prosjektetableringsstøtte (PES) – sentraliserte tiltak

Er du ansatt i en organisasjon, institusjon eller bedrift kan du søke om støtte til å etablere et prosjekt under et av de sentraliserte tiltakene i Erasmus+.

Søknadsfrist: Løpende

  Hvem kan søke?

  Det er et kunnskapspolitisk mål å øke norsk deltagelse i Erasmus+ sentraliserte tiltak. Dette er tiltak for europeisk og internasjonalt samarbeid om utdanning, som fremmer kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og kobling mellom utdanning og næringsliv. Sentraliserte tiltak administreres i Brussel av The European Education and Culture Executive Agency (EACEA).

  Alle norske institusjoner, organisasjoner og bedrifter som planlegger å etablere et prosjekt under Erasmus+ sentraliserte tiltak, kan søke om prosjektetableringsstøtte. Støtten skal bidra til at søkerne når opp i europeiske konkurranser om prosjektmidler fra Erasmus+.

  Søkere kan være:

  • høyere utdanningsinstitusjoner
  • videregående skoler
  • fagskoler
  • bedrifter
  • bransjeorganisasjoner
  • kommuner
  • fylkeskommuner
  • statlige organer

  Søkere må være kvalifisert til å delta i det sentraliserte tiltaket de skal søke til.

  For bedrifter som søker: 
  Bedrifter vil få utbetalt PES-midler som såkalt 'bagatellmessig støtte'. 

  Les mer om reglene for 'bagatellmessig støtte'.

  Hva kan du søke støtte til?

  Følgende Erasmus+ sentraliserte tiltak er omfattet PES-ordningen:

  PES-midlene skal brukes i arbeidet med å utvikle et prosjekt og ferdigstille en søknad til EU sentralt, innen søknadsfristene for det enkelte tiltaket. Man kan søke enten som koordinator for et prosjekt eller som partner. Det vil si at samme prosjekt/søknad ikke kan støttes i begge kategoriene. Det er heller ikke mulig å sende inn flere parallelle søknader fra ulike prosjektpartnere. Merk at det bare kan dekkes kostnader som påløpes fra tidspunktet man søker PES-midler. Hvor mye som kan dekkes for det enkelte tiltaket finner du under "Budsjettramme".

  • Kostnader som kan dekkes
   • Reise- og møtekostnader både for søker og andre partnere i prosjektet
   • Lønn for ansatte i organisasjonen som tildeles prosjektetableringsstøtte (ikke andre partnere i prosjektet)
   • Kostnader til kjøp av ekstern assistanse og rådgivning
   • Kostnader knytet til tilrettelegging for deltagelse av personer med særlige behov
  • Timesatser
   • Timesatser gjelder kun for ansatte i bedrifter, offentlige virksomheter og organisasjoner. For utdanningssektoren gjelder kun reelle kostnader knyttet til frikjøp, dvs. ikke timesatser.
   • Personalkostnader og indirekte kostnader kan budsjetteres under ett som beregnede timesatser basert på nominell årslønn for medarbeidere som deltar i prosjektet, etter følgende regler:
   • Timesatsene beregnes med utgangspunkt i nominell årslønn, med en maksimalsats på 1,2 ‰. Etter avtale med Diku kan gjennomsnittssatser for grupper av medarbeidere benyttes.
   • Timesatsene kan ikke overstige 1100 kroner. Timesatsreglene gjelder i alle tilfeller der personalkostnader for organisasjoner i Norge inngår i grunnlaget for tildeling av støtte fra Diku, forutsatt at organisasjonen har rollen som prosjektkoordinator.
  • Budsjettramme
   Type sentralisert tiltakStøttebeløp til koordinatorerStøttebeløp for partnere i prosjekter
   InnovasjonallianserInntil NOK 100 000Inntil NOK 50 000
   Europeiske lærerakademiInntil NOK 100 000Inntil NOK 50 000
   Sentre for fremragende fag- og yrkesopplæringInntil NOK 100 000Inntil NOK 50 000
   PolicyInntil NOK 100 000Inntil NOK 50 000
   Erasmus Mundus Joint MastersInntil NOK 100 000Inntil NOK 50 000
   Erasmus Mundus Design MeasuresInntil NOK 50 000Inntil NOK 25 000
   Jean Monnet Policy DebateInntil NOK 100 000Inntil NOK 50 000
   Jean Monnet, øvrigeInntil NOK 50 000Inntil NOK 25 000
   IdrettInntil NOK 50 000Inntil NOK 25 000
   Kapasitetsbygging i høyere utdanningInntil NOK 100 000Inntil NOK 50 000
   Kapasitetsbygging i fag- og yrkesopplæringInntil NOK 100 000Inntil NOK 50 000
   Europeiske universiteterInntil NOK 100 000Inntil NOK 50 000
   Kapasitetsbygging i idrettInntil NOK 50 000Inntil NOK 25 000
   Virtuell utveksling i høyere utdanning og ungdomInntil NOK 50 000Inntil NOK 25 000

    

  • Utbetaling av støtten
   • 60 prosent av innvilget støttebeløp utbetales innen 30 dager etter at tildelingsbrev er sendt.
   • Resterende 40 prosent overføres etter at rapport og regnskap er godkjent. Det er i utgangspunktet en forutsetning at det er søkt på det sentraliserte tiltaket før de resterende midlene kan utbetales. Det kan søkes om å få overført tildelte midler til neste års utlysing.  

  Slik søker du

  Søknadene vurderes fortløpende, men søkere oppfordres til å sende PES-søknad så snart et planlagt Erasmus+ prosjekt begynner å ta form. Det er viktig å lese programguiden nøye for å få en best mulig forståelse for kravene i det sentraliserte Erasmus+-tiltaket man ønsker å søke på. Merk at det er to ulike søknadsskjema, et for tiltak med søknadsfrist i 2023, og et annet for tiltak med søknadsfrist i 2024. 

  Det er et krav at alle partnerne er identifiserte og at sammensetningen av partnerskapet er i tråd med retningslinjene for det aktuelle tiltaket når det søkes om midler til prosjektetablering. Dette kravet kan fravikes for Europeiske universiteter. 

  • Hvordan sende inn søknad

   Søknaden leverer du elektronisk i Dikus søknads- og rapporteringssystem Espresso.

   • Er du allerede registrert i Espresso? Logg deg inn med brukernavn (e-postadresse) og passord.  
   • Er du ikke registrert i Espresso? Klikk på «Registrer ny bruker». 

   I Espresso finner du oversikt over Dikus programmer og ordninger som har åpne søknadsfrister, og lenke for å opprette ny søknad. Klikk på lenken til ordningen du ønsker å søke på.

  • Innhold i søknad

   Se søknadsskjema i Espresso for informasjon om hva søknaden skal inneholde.

   Søknad om prosjektetableringsstøtte skal skrives på engelsk.

   Se generelle tips om søknadsskriving til sentraliserte tiltak (PDF) (ENG)

  • Søknadsvurdering
   • Det kreves at søkerne har gjort seg godt kjent med EUs overordnete målsetning for det aktuelle Erasmus+ tiltaket og andre sentrale krav og retningslinjer definert i «Erasmus+ Programme Guide». Dette skal tydelig gjenspeiles i presentasjonen av prosjektideen i søknaden. 
   • Det er et krav at alle partnerne er identifiserte og at sammensetningen av partnerskapet er i tråd med retningslinjene for det aktuelle tiltaket når det søkes om midler til prosjektetablering.  Dette kravet kan fravikes for Europeiske universiteter.  
   • Søkernes kapasitetsmessige forutsetninger for å kunne nå opp i den europeiske konkurransen om midler og evne til å gjennomføre det planlagte prosjektet, blir også vektlagt.   
   • Et vilkår for å få støtte, er at det vurderes som sannsynlig at søker vil kunne utvikle et prosjekt og levere en kompetitiv søknad til EU, innen den fastsatte søknadsfristen.  
   • Det kan bare dekkes utgifter som påløper etter at søknaden om PES-midler er sendt.  

  Slik rapporterer du

  Rapportering skjer i Dikus søknads- og rapporteringssystem Espresso. Prosjekter som har fått støtte må levere regnskap for prosjektet og en sluttrapport etter at søknad til det sentraliserte tiltaket er levert.  

  Rapporteringsfrister fremgår i tildelingsbrevet. 

  Juridisk informasjon

  • Klageadgang

   Klageadgang

   Dersom du mener at Dikus vedtak om avvisning eller avslag på en søknad skyldes saksbehandlingsfeil eller vesentlig svikt eller mangler ved skjønnsutøvingen, så kan du klage på vedtaket. Nedenfor finner du nærmere informasjon om hvilke vedtak og typer feil som kan påklages, hvordan man kan gå frem for å fremme en klage, og hvordan denne vil bli behandlet av Diku.

   Hvilke vedtak kan påklages?

   Dikus vedtak om avvisning av eller avslag på en søknad om tildeling av midler kan påklages. I tillegg kan avvisnings- og avslagsvedtak knyttet til innsynsbegjæringer påklages.

   Med avvisning av en søknad menes at søknaden ikke tas under realitetsbehandling fordi den er funnet å ha formelle feil eller mangler, f.eks. at den er innlevert etter søknadsfristen, eller at den bryter andre formelle krav som gjelder for den aktuelle søknadstypen. Med avslag på en søknad menes at søknaden etter realitetsbehandling ikke er blitt innvilget eller ikke innvilget fullt ut, f.eks. fordi søknaden som følge av mangler/svakheter ikke nådde opp i konkurransen om midler.

   Hvilke grunnlag kan en klage støttes på?

   En klage over vedtak knyttet til en søknad om tildeling av midler kan kun begrunnes med at avvisningen eller avslaget skyldes en formell saksbehandlingsfeil eller vesentlig svikt eller mangel ved utøvelsen av det faglige skjønn som ligger til grunn for vedtaket.

   Med formelle saksbehandlingsfeil menes brudd på forvaltningslovens alminnelige regler om saksbehandling i forvaltningen, eller Dikus egne bestemmelser om behandlingsmåten for søknader slik disse fremgår i informasjon gitt i tilknytning til den aktuelle søknadsprosess.

   Med faglig skjønn menes den faglige vurderingen av søknadens kvalitet som Diku foretar, basert på de faglige, strategiske, geografiske og politiske prioriteringer som reflekteres ved vurderingskriteriene i utlysningen, og på søknadens relative styrke sett opp mot de øvrige søknader som konkurrerer om de samme midler/goder.

   Med vesentlig svikt eller mangel ved utøvelsen av faglig skjønn menes feil i form av at det er tatt utenforliggende hensyn, eller at avgjørelsen er vilkårlig, sterkt urimelig eller innebærer en usaklig forskjellsbehandling.

   Det presiseres for øvrig at det ikke er adgang til å supplere den opprinnelige søknaden med nye eller utdypende opplysninger ved fremsettelsen av en klage (f.eks. supplering av beskrivelser av prosjekt, tiltak, kvalifikasjoner, målsettinger, etc.). Eventuelle slike supplerende opplysninger vil bli sett bort fra i omgjørings- og klagevurderingen.

   Hvordan går man frem for å påklage et vedtak?

   En klage må fremsettes for Diku innen klagefristen, og være signert av en person som har myndighet til å representere den person/institusjon som er part i saken vedtaket gjelder. Klagen må angi hvilket vedtak det klages over, og nevne den endring som ønskes i vedtaket. Klager bør også så langt som mulig søke å klargjøre hvilket grunnlag klagen støtter seg på.

   Fristen for å påklage et avvisnings- eller avslagsvedtak er 3 uker, regnet fra den virkedag da søkeren mottok vedtaket. Fristen utløper på samme virkedag i den tredje påfølgende uke. Dersom utløpsdagen er en helgedag, forlenges fristen til første påfølgende virkedag.

   Hvordan vil klagen behandles av Diku?

   Etter at Diku har bekreftet mottak av en klage, så vil Diku så snart som mulig foreta en vurdering av om klagegrunnene gir grunnlag for en omgjøring av vedtaket. Hvis klagen anses begrunnet, vil Diku kunne fatte vedtak om hel eller delvis omgjøring i søkers favør.

   Hvis Diku ikke finner klagen begrunnet, vil Diku sende klager en begrunnet avgjørelse for hvorfor klagen ikke ledet til omgjøring. Dersom klager ønsker å opprettholde klagen etter å ha mottatt denne begrunnelsen, så vil Diku på søkers oppfordring og uten unødig opphold oversende saken til rett klageinstans. Klager vil da også kunne supplere sine klagegrunner i lys av begrunnelsen fra Diku.

   Hvem som er rett klageinstans beror på hvem som er administrativt ansvarlig for det aktuelle programmet. For de fleste programmer vil det være enten Kunnskapsdepartementet eller Utenriksdepartementet. 

   Klagesaker søkes behandlet så snart som mulig, og Diku har som mål å besvare alle klagehenvendelser innen 3 uker fra mottak.

   Se videre:

  • Offentlighet og innsyn

   Offentlighet og innsyn

   Diku forvalter betydelige offentlige midler til tiltak som skal bidra til å styrke kvaliteten i norsk utdanning. Å forvalte offentlige midler fører med seg et stort ansvar, både med hensyn til korrekt og etterrettelig bruk av midlene, og å arbeide effektivt og målrettet for å sikre at midlene gir best mulig resultat for fellesskapet. Dette er et ansvar vi tar på høyeste alvor, og vi ønsker offentligheten velkommen for å kontrollere oss på at vi håndterer dette ansvaret på en god måte.

   Offentlighet i Dikus forvaltning

   Utover å arbeide aktivt for å selv løpende offentliggjøre viktig informasjon om de ulike deler av vår virksomhet, legger vi stor vekt på å gi enhver slikt innsyn som man har krav på under norsk rett. Reglene om innsyn for allmennheten fremgår i første rekke av lov om rett til innsyn i offentlig verksemd (offentleglova, offl.), mens de som er part i en konkret sak også kan ha rett til såkalt partsinnsyn under lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven, fvl.).

   Utgangspunktet under disse lovene er åpenhet og tilgang. Likevel kan andre hensyn i enkelte tilfeller begrunne at innsyn i visse dokument og opplysninger begrenses, midlertidig (utsatt innsyn) eller permanent (innsynsnekt). Slike unntak kan bl.a. være forankret i taushetsplikt, personvernhensyn, konfidensialitetsregler, og administrative behov for å sikre en god og effektiv saksbehandling. 

   Vi vurderer om slike hensyn gjør seg gjeldende når vi mottar en begjæring om innsyn. Dikus mål er å praktisere så mye offentlighet rundt vår forvaltning som mulig, og at unntak fra innsynsretten kun skal hvor det har hjemmel i lov eller forskrift, og anses strengt nødvendig.  
    

   Innsyn for parter (partsinnsyn)

   Som part i en forvaltningssak har man normalt rett til å gjøre seg kjent med de dokumenter som hører til saken, jf. fvl. § 18. Det gjelder likevel visse unntak fra dette, jf. fvl. §§ 18a-c, 19 og 20.

   For å sikre en rask og sikker behandling av begjæringer om partsinnsyn, anbefaler vi deg å sende kravet til post@diku.no. I begjæringen må du oppgi saksreferanse eller annen informasjon som angir hvilken sak det er tale om, hvilken rolle du har i saken (part/partsrepresentant), samt hvilke saksdokumenter du ønsker innsyn i. Dersom du har spørsmål knyttet til slike forhold, kan du ta kontakt med den saksbehandleren som har håndtert saken hos oss.

   Begjæringer om partsinnsyn vil bli behandlet så raskt som mulig. I enkelte tilfeller vil vi likevel kunne ha behov for mer tid til å behandle innsynsbegjæringer. Da vil vi gi deg et foreløpig svar der vi angir hvorfor behandlingen vil kreve mer tid, samt når du kan forvente å få svar.

   Det vil fremgå av Dikus vedtak i innsynssaken din om visse dokument eller opplysninger omfattet av innsynsbegjæringen er utsatt/unntatt, og hvilket grunnlag dette i tilfelle har. Dersom enkeltstående opplysninger er unntatt fra innsyn, vil disse være sladdet. 

   Vedtak om helt eller delvis avslag kan påklages, jf. fvl. § 21 og Kapittel IV. For mer informasjon om hvordan gå frem for å påklage et vedtak og hvordan klagesaken vil bli behandlet av Diku, vennligst se våre informasjon om klageadgang. 

   Innsyn for allmennheten (alminnelig innsynsrett)

   I kraft av offentleglova har alle fysiske og juridiske personer som hovedregel rett til å få innsyn i dokument som inngår i Dikus forvaltningsvirksomhet, jf. offentleglova (offl.) § 3. Nektelse av innsyn kan likevel skje hvor det foreligger særskilt hjemmel for å unnta dokument eller opplysninger fra slikt innsyn, jf. offentleglova Kapittel 3. Slike unntak kan gjelde for et eller flere dokument i sin helhet, eller for enkeltopplysninger i enkelte dokument som man har bedt om innsyn i. 

   For å sikre en rask og sikker behandling av begjæringer om alminnelig innsyn, anbefaler vi at slike begjæringer enten sendes via vår postliste på eInnsyn, eller per e-post. Ved innsendelse per e-post, er det viktig at man tydelig angir hvilke dokumenter/saker e.l. det er man ønsker innsyn i, jf. offl. § 28. Dersom du har spørsmål når du ønsker slikt innsyn, ber vi om at du tar kontakt med våre arkivmedarbeidere. 

   Begjæringer om alminnelig innsyn vil bli behandlet så raskt som mulig. I enkelte tilfeller vil vi likevel kunne ha behov for mer tid til å behandle innsynsbegjæringer. Da vil vi gi deg et foreløpig svar der vi angir hvorfor behandlingen vil kreve mer tid, samt når du kan forvente å få svar.  

   Det vil fremgå av Dikus vedtak i innsynssaken din om visse dokument eller opplysninger omfattet av innsynsbegjæringen er utsatt/unntatt, og hvilket grunnlag dette i tilfelle har. Dersom enkeltstående opplysninger er unntatt fra innsyn, vil disse være sladdet.

   Vedtak om helt eller delvis avslag kan påklages, jf. offl. § 32. For mer informasjon om hvordan gå frem for å påklage et vedtak og hvordan klagesaken vil bli behandlet av Diku, vennligst se vår informasjon om klageadgang. 

   Se videre:

  • Habilitet

   Habilitet

   Reglene om habilitet skal bidra til at forvaltningsvedtak treffes på et objektivt grunnlag, uten påvirkning av utenforliggende hensyn. Habilitetskravene skal sikre at personer som har tilknytningspunkt til en aktuell sak, som det i alminnelighet ville kunne stilles spørsmål ved, fratrer fra behandlingen av denne saken. At noen erklærer seg, eller blir erklært inhabile til å delta i en sak, betyr derfor ikke at vedkommende er å klandre for noe. Habilitetsreglene er slik sett preventivt innrettede ordensregler, som skal hindre at objektiviteten i saksbehandlingen kan trekkes i tvil. Reglene om habilitet fremgår av forvaltningsloven kapittel II

   Rutiner for å sikre habilitet i Diku

   Som en statlig tilskuddsforvalter med ansvar for fordeling av betydelige offentlige midler, er Diku svært opptatt av at saksbehandlingen vår, og avgjørelsene vi treffer, utelukkende baserer seg på relevante og korrekte fakta, og at de reflekterer et godt faglig skjønn. Som et ledd i dette, er det fast praksis i Diku at personer som skal delta i forvaltningsmessige vurderinger og avgjørelser vurderer sin egen habilitet før deltagelsen påbegynnes, jf. forvaltningsloven § 8.

   Dette gjelder uavhengig av om personen er en ansatt saksbehandler i Diku eller en ekstern fagperson som deltar i Dikus saksbehandling eller i avgjørelse av slike saker, og om avgjørelsene fattes individuelt eller gjennom kollegiale organ (komitéer, programstyrer, ekspertgrupper, e.l.). Alle eksternt engasjerte fagpersoner plikter å følge de samme rutiner som våre interne ansatte med hensyn til habilitet.  

   I tvilstilfeller avgjøres spørsmål om habilitet av seksjonsledere, eventuelt med bistand fra våre jurister.

   Forhold som fører til inhabilitet

   Den sentrale regel for å vurdere habilitet er forvaltningsloven § 6. Bestemmelsen skiller mellom tilknytningsforhold som leder til automatisk inhabilitet (§ 6, første avsnitt), og forhold som ut fra en nærmere vurdering kan lede til at inhabilitet konstateres (§ 6, annet avsnitt).

   De forholdene som fører til automatisk habilitet er alle knyttet til relasjonen mellom personen som skal delta i saksbehandlingen og én eller flere parter i saken (om begrepet «part», se forvaltningsloven § 2, bokstav e). Dette er normalt enkelt å fastslå, da tilknytningspunktene angår forhold som slektskap o.l.  

   Dersom ingen slike automatisk inhabiliserende forhold foreligger, kan saksbehandleren likevel være inhabil dersom det foreligger «særegne forhold» som er «egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Diku praktiserer en streng norm ved vurderingen av om det foreligger slike særegne forhold.

   En saksbehandler vil også bli konstatert inhabil dersom hans eller hennes nærmeste leder er inhabil (såkalt «avledet inhabilitet», se § 6, tredje avsnitt).

   Konsekvenser av inhabilitet

   Bestemmelsen i forvaltningsloven § 6 gjør det klart at all deltagelse i forvaltningssaker er forbudt for den som er inhabil («ugild til å …»).

   I tilfeller hvor arbeidet allerede er påbegynt når det blir klart at vedkommende er inhabil, så må personen straks avslutte sin befatning med saken og overgi den til en ny saksbehandler som er habil. Den nye saksbehandleren må da foreta en ny og selvstendig vurdering av saken, slik at eventuelle skjevheter ved den inhabile personens vurdering blir nøytralisert.

   Dersom noen som er inhabile har deltatt i saksbehandlingen frem mot et enkeltvedtak, f.eks. et vedtak om tilskudd, så vil det kunne danne grunnlag for en klage over vedtaket. Inhabilitet vil kunne medføre at vedtaket er ugyldig, og at det må undergis en fornyet vurdering, jf. forvaltningsloven § 41.

   Se videre:

   Forvaltningsloven (via Lovdata.no)

  Mer om Erasmus+

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

  Det er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 28,8 milliarder euro for perioden 2021-2027.

  Erasmus+ støtter mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.  

  Bærekraft, digitalisering og inkludering

  Grønn og digital omstilling, inkludering og mangfold er overgripende prioriteringer som skal prege aktivitetene i Erasmus+ 2021-2027. 

  Det kjennetegnes fortsatt av kvalitet og eksellense, men programmet har også et mål om å nå ut til mindre erfarne søkere. Det skal være enkelt å søke midler gjennom Erasmus+. 

  Les mer om Erasmus+