Erasmus+ Kunnskapsallianser

Kunnskapsallianser er europeiske samarbeidsprosjekter for høyere utdanning og arbeidslivet. Alliansene skal bidra til innovasjon i utdanning og arbeidsliv, i tillegg til å styrke kompetansen om entreprenørskap. 

Søknadsfrist: 26. februar 2020 innen kl 17:00

  Hvem kan søke?

  Alle typer organisasjoner kan søke. 

  Et kunnskapsallianse må bestå av:

  • minst seks organisasjoner fra tre programland
  • minst to høyere utdanningsinstitusjoner
  • minst  to virksomheter 

  Virksomheter er definert i Erasmus+ som offentlige og private foretak som driver med økonomisk virksomhet. Alle typer organisasjoner kan delta som både partnere eller stå som koordinator.

  Organisasjoner fra land utenfor programlandene kan også delta som partner (ikke som koordinator). Vilkåret er at denne partneren gir en tydelig merverdi for prosjektet. 

  Hva kan søkes støtte til?

  En Kunnskapsallianse kan støtte følgende aktiviteter: 

  • Innovasjonsprosjekter mellom høyere utdanning og arbeidslivet. Dette kan inkludere utvikling av nye undervisningsformer, utdannings- og opplæringsprogrammer i arbeidslivet (livslang læring), skape innovative  løsninger i på utfordringer innenfor et bestemt og utvikle felt, innovative produkter og prosesser
  • Styrke innovasjons- og entreprenørskapskompetanse, gjennom for eksempel utvikling av nye emner og studieprogrammer som er rettet mot praksisfeltet og utvikling av tjenester, produkter osv.
  • Kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom utdanning og arbeidslivet, og på tvers av fag og sektor. Eksempel på aktiviteter er å legge en del av et studie i en virksomhet, gjesteforelesninger, og utveksling av studenter, forskere og ansatte i virksomhetene.

  Slik søker du

  Kunnskapsallianser er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen. 

  Koordinatoren søker på vegne av hele alliansen hos the Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.

  Søknadsskjema blir gjort tilgjengelig fortløpende.

  Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider.

  Prosjektetableringsstøtte

  Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke Diku om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg bistår Diku med veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

  Dokumenter og ressurser

  Erasmus+ Programme guide

  Erasmus+ Project Results Platform

  Veiledning og FAQ 

  Mer om Erasmus+

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programmet støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.

  Noen av de mest sentrale satsingsområdene er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. Med et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020 er Erasmus+ verdens største utdanningsprogram.

  Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland, og Diku er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet. I 2016 lanserte Kunnskapsdepartementet en strategi for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+ for 2014-2020. Les Dikus nasjonale handlingsplan for hvordan vi skal nå disse målene.  

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet (Aktiv Ungdom). 

  Les mer om Erasmus+.

  Arrangementer

  Ingen planlagte arrangementer for øyeblikket

  Tidligere arrangementer