Erasmus+ Charter for Higher Education (ECHE)

Høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å delta i aktivitetene i EUs utdanningsprogram Erasmus+ må ha et gyldig Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).

Søknadsfrist: 10. juni 2021 innen kl 17:00

  Hvem kan søke?

  Norske universitet og høyskoler.

  Hva kan du søke støtte til?

  For å kunne delta i Erasmus+-programmet må institusjonen først søke om Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).

  ECHE er et kvalitetsrammeverk for aktivitetene innenfor Erasmus+-programmet. Charteret inneholder en rekke prinsipper som universitetene og høyskolene forplikter seg til å overholde. Charteret inneholder også en rekke spesifikke forpliktelser institusjonene har ovenfor deltagere før, under og etter et mobilitetsopphold.

  Charteret bidrar til å kvalitetssikre de aktivitetene som institusjonene deltar i. Det blir lagt vekt på at institusjonen klarer å koble deltakelsen i Erasmus+ med sin egen strategi for internasjonalisering. 

  Slik søker du

  I likhet med fjorårets utlysning må institusjonene gjennomgå en forenklet- eller full søknadsprosess. Nytt for i år er at begge prosessene benytter samme søknadsskjema. 

  Søknadsskjema og søknadsveiledning ligger i Funding & tenders-portalen (europa.eu). 

  Forenklet prosess

  Institusjoner som allerede har ECHE fra programperioden 2014 - 2020, og som har vært aktive i en av de tre siste utlysningene i Erasmus+ 2017 - 2020, vil gjennomgå en forenklet fornyelsesprosess av sitt ECHE. Aktuelle institusjoner har fått informasjon fra Diku direkte om dette. 

  Full prosess

  Nye institusjoner eller inaktive ECHE-institusjoner må gjennomgå en full søknadsprosess. 

  Slik endrer du inneværende charter

  Informasjon om hvordan du går frem for å endre status i nåværende charter i forbindelse med sammenslåinger eller splitting av institusjoner, navn på institusjonen, LEAR-koordinator og/eller Erasmus+-koordinator, finner du i Erasmus+-håndboken under "endringsprosedyrer".

  For beskjed om fusjon/endring sender du skjemaet Institutional profile change of status of the higher education institution først til Diku. 

  Slik rapporterer du

  Det stilles ikke rapporteringskrav.

  Mer om Erasmus+

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

  Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 26,5 milliarder euro for perioden 2021-2027. Dette tilsvarer om lag 265 milliarder kroner, en fordobling fra forrige programperiode. 

  Erasmus+ støtter mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.  

  Hvem deltar?  

  Gjennom EØS-avtalen deltar Norge fullt ut i alle tiltakene i Erasmus+ på lik linje med de 27 medlemslandene i EU. 

  Erasmus+-landene inkluderer i tillegg til EUs medlemsland de tre EFTA-landene som omfattes av EØS-avtalen: Norge, Island og Liechtenstein. I tillegg kommer Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia. Disse seks landene omtales i programdokumentene som «third countries associated to the programme». 

  Øvrige land kan under bestemte vilkår delta i enkelte tiltak. Disse landene omtales i programdokumentene som «third countries not associated to the programme». 

  Inkludering, digitalisering og grønn profil 
  Noen av de mest sentrale satsingsområdene er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.  

  Inkludering er ett av de viktigste prioriteringene i Erasmus+. Det innebærer blant annet at enda flere og bredere målgrupper skal få mulighet til å delta. 

  Digitalisering er en annen viktig prioritering, og digitale løsninger får økt fokus. I tillegg vil bærekraft og en grønn profil være gjennomgangstemaer i det nye programmet.  

  Samtidig vil kvalitet og eksellense være fremtredende. Det åpnes derfor for flere muligheter der erfarne programdeltakere kan søke om midler til store og komplekse prosjekt. 

  Mottoet er «evolusjon, ikke revolusjon». Det innebærer at noe er nytt fra forrige programperiode, men mye vil også fortsette som før. 

  Diku og Bufdir 
  Diku er nasjonalt kontor for utdannings-, opplærings- og sportsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet (Aktiv Ungdom).

  Programmets totalbudsjett er altså hele 26,5 milliarder euro for perioden 2021-2027. Om lag 75 prosent av midlene lyses ut desentralt – av nasjonalkontorene i programlandene. For Norges del betyr det Diku og Bufdir. De resterende midlene lyses ut og forvaltes sentralt av Europakommisjonen.  

  Les mer om Erasmus+

  Kontakt

  erasmus@diku.no