Erasmus+ Charter for Higher Education (ECHE)

Høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å delta i aktivitetene i Erasmus+ må ha et gyldig Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).

Søknadsfrist: 25. januar 2024 innen kl 17:00

  Hvem kan søke?

  Norske universiteter og høyskoler.

  Hva kan du søke støtte til?

  For å kunne delta i Erasmus+-programmet må institusjonen først søke om Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).

  ECHE er et kvalitetsrammeverk for aktivitetene innenfor Erasmus+-programmet. Charteret inneholder en rekke prinsipper som universitetene og høyskolene forplikter seg til å overholde. Charteret inneholder også en rekke spesifikke forpliktelser institusjonene har ovenfor deltagere før, under og etter et mobilitetsopphold.

  Charteret bidrar til å kvalitetssikre de aktivitetene som institusjonene deltar i. Det blir lagt vekt på at institusjonen klarer å koble deltakelsen i Erasmus+ med sin egen strategi for internasjonalisering.

  Slik søker du

  Det er mulig å søke om akkreditering i Erasmus+ gjennom Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) én gang i året.

  Det er anbefalt å starte på en ECHE-søknad flere måneder før fristen ettersom søknaden er svært omfattende. Det er også anbefalt å sende inn søknaden noen dager før fristen, grunnet mulige tekniske utfordringer.

  Dette er de oppsatte fristene for søknad om ECHE i nåværende programperiode:

  • 25. januar 2024, kl. 17:00
  • 28. januar 2025, kl. 17:00
  • 27. januar 2026, kl. 17:00
  • 26. januar 2027, kl. 17:00

  Vi kan ikke garantere at disse fristene ikke endrer seg, og anbefaler derfor å følge med på Europakommisjonen sine nettsider før innsendelse av søknad.

  Krav til søknaden

  Institusjonene må gjennomføre en forenklet eller full søknadsprosess. Begge prosessene benytter samme søknadsskjema.

  Søknadsskjema og søknadsveiledning ligger i Funding & tenders-portalen (ec.europa.eu).

  Forenklet prosess
  Institusjoner som allerede har ECHE fra programperioden 2014-2020, og som har vært aktive i en av de tre siste utlysningene i Erasmus+ 2017-2020, kan gjennomføre en forenklet fornyelsesprosess av sitt ECHE. Aktuelle institusjoner har fått direkte informasjon fra HK-dir om dette.

  Full prosess
  Nye institusjoner eller inaktive ECHE-institusjoner må gjennomgå en full søknadsprosess.

  Slik endrer du inneværende charter
  Informasjon om hvordan du går frem for å endre status i nåværende charter i forbindelse med sammenslåinger eller splitting av institusjoner, navn på institusjonen, LEAR-koordinator og/eller Erasmus+-koordinator, finner du i Erasmus+-håndboken under "endringsprosedyrer" .

  For beskjed om fusjon/endring sender du skjemaet "Institutional profile change of status of the higher education institution" til HK-dir.

  Slik rapporterer du

  Det stilles ikke rapporteringskrav.

  Mer om Erasmus+

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

  Det er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 28,8 milliarder euro for perioden 2021-2027.

  Erasmus+ støtter mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.  

  Bærekraft, digitalisering og inkludering

  Grønn og digital omstilling, inkludering og mangfold er overgripende prioriteringer som skal prege aktivitetene i Erasmus+ 2021-2027. 

  Det kjennetegnes fortsatt av kvalitet og eksellense, men programmet har også et mål om å nå ut til mindre erfarne søkere. Det skal være enkelt å søke midler gjennom Erasmus+. 

  Les mer om Erasmus+

  Kontakt

  erasmus@diku.no