Erasmus+ (2021-2027) Fellesgrader - Erasmus Mundus

Høyere utdanningsinstitusjoner kan gå sammen i et konsortium og søke om støtte til å opprette og drive et felles studieprogram på masternivå. Støtten gis for fire eller fem studentopptak. Prosjekter kan få tildelt maksimalt 84 studentstipend, i tillegg til administrasjonsstøtte for opptil 100 studenter. Stipend gis på like vilkår til studenter fra hele verden. Det kan også søkes ettårig støtte for å utvikle et felles studieprogram.

Søknadsfrist: 17. juni 2021 innen kl 17:00

  Hvem kan søke?

   

  Et partnerskap/konsortium må bestå av: 

  • minst tre høyere utdanningsinstitusjoner fra tre ulike land, der minst to er Erasmus+-land. Erasmus+-landene inkluderer i tillegg til EUs 27 medlemsland de tre EFTA-landene som omfattes av EØS-avtalen: Norge, Island og Liechtenstein. I tillegg kommer Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia. Disse seks landene omtales i programdokumentene som «third countries associated to the programme». 
  • minst to av partnerne hvorav minst en i et Erasmus+-land usteder en felles mastergrad eller en dobbeltgrad til studenter som fullfører studieprogrammet
  • institusjoner i øvrige land kan delta i konsortiet, også som koordinator. Disse landene omtales i programdokumentene som «third countries not associated to the programme»
  • ikke-akademiske institusjoner, f.eks. fra næringslivet kan delta i tillegg hvis deres ekspertise er relevant for programmet

  Nærmere detaljer om krav til sammensetting av konsortiet og krav til mastergraden finnes i Erasmus+ Programme guide.

  Hva kan du søkes støtte til?

  Det grunnleggende konseptet med felles studieprogram på masternivå og fysisk mobilitet mellom studiestedene opprettholdes, men det blitt betydelige forenklinger og mer fleksibilitet. Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) er flyttet fra KA1 til KA2, noe som signaliserer mer vekt på samarbeidspartnerskap, innovasjon og eksellense, og mindre på mobilitetskomponenten. Støtten økes til institusjoner og studenter (særlig studentene fra Erasmus+land), og det er blitt mer attraktivt for institusjonene å rekruttere studenter uten stipend. Også reglene for forberedelse, studentopptak og geografisk balanse er gjort mer fleksible, og det introduseres en egen støtte for studenter med spesielle behov.

  Det vil være mulig å opprettholde en «Erasmus Mundus-label» også etter prosjektperioden, og det er introdusert tiltak for å øke samarbeid og erfaringsutveksling mellom masterprogrammene. Budsjett for utlysningen i 2021 er ca. 122 millioner euro, og det vil støttes opp til 25 fellesgrader. Studieprogrammene vil kunne starte opp høsten 2021 eller 2022.

  Konsortier kan få støtte til fire studentopptak og ett forberedende år, eventuelt fem studentopptak. I tillegg gis et antall stipendier til studenter. Programmet må utgjøre 60, 90 eller 120 ECTS og skal være et felles utviklet program, som fortrinnsvis dokumenteres via et felles vitnemål (Joint Degree) eller ved flere vitnemål fra samarbeidsinstitusjonene. I et felles utviklet program forventes det at institusjonene sammen blir enige om innhold og struktur, inkludert felles opptaks- og kvalitetssikringsprosedyrer.

  Prosjekter som velges ut vil få støtte til drift med 750 euro pr. måned pr. student avgrenset til maks 100 studenter, og det vil gis studentstipend på 1400 euro pr. måned til 60 studenter, samt mulighet for ytterligere 24 fra utpekte regioner. I tillegg finnes det særskilte midler for studenter med spesielle behov. Maksimal støtte til et prosjekt vil være 1 800 000 euro.

  En nyvinning er Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) som tilbyr støtte til å utvikle et Erasmus Mundus-program. Målet er å styrke deltakelsen fra underrepresenterte Erasmus+-land, institusjoner og fagområder. Dette er en selvstendig utlysning, der en institusjon kan søke en «lump sum» opp til 55 000 euro for å utvikle et felles studieprogram. EMDM har en fast varighet på 15 måneder, og man vil kunne støtte om lag 36 prosjekter i 2021.

  Slik søker du

  Erasmus Mundus er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen.

  Søknad sendes til: The Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.

  Her finner du søknadsskjema og veiledninger for Erasmus Mundus Joint Masters.

  Her er søknadsskjema for Erasmus Mundus Design Measures

  Prosjektetableringsstøtte

  Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke Diku om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg bistår Diku med veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

  Dokumenter og ressurser

  Liste over norsk deltakelse i Erasmus Mundus per august 2020 (xls)

  Erasmus+ Programme guide

  Erasmus+ Project Results Platform

   

  Mer om Erasmus+ (2021-2027)

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

  Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 26,5 milliarder euro for perioden 2021-2027. Dette tilsvarer om lag 265 milliarder kroner, en fordobling fra forrige programperiode. 

  Erasmus+ støtter mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.  

  Hvem deltar?  

  Gjennom EØS-avtalen deltar Norge fullt ut i alle tiltakene i Erasmus+ på lik linje med de 27 medlemslandene i EU. 

  Erasmus+-landene inkluderer i tillegg til EUs medlemsland de tre EFTA-landene som omfattes av EØS-avtalen: Norge, Island og Liechtenstein. I tillegg kommer Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia. Disse seks landene omtales i programdokumentene som «third countries associated to the programme». 

  Øvrige land kan under bestemte vilkår delta i enkelte tiltak. Disse landene omtales i programdokumentene som «third countries not associated to the programme». 

  Inkludering, digitalisering og grønn profil 
  Noen av de mest sentrale satsingsområdene er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.  

  Inkludering er ett av de viktigste prioriteringene i Erasmus+. Det innebærer blant annet at enda flere og bredere målgrupper skal få mulighet til å delta. 

  Digitalisering er en annen viktig prioritering, og digitale løsninger får økt fokus. I tillegg vil bærekraft og en grønn profil være gjennomgangstemaer i det nye programmet.  

  Samtidig vil kvalitet og eksellense være fremtredende. Det åpnes derfor for flere muligheter der erfarne programdeltakere kan søke om midler til store og komplekse prosjekt. 

  Mottoet er «evolusjon, ikke revolusjon». Det innebærer at noe er nytt fra forrige programperiode, men mye vil også fortsette som før. 

  Diku og Bufdir 
  Diku er nasjonalt kontor for utdannings-, opplærings- og sportsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet (Aktiv Ungdom).

  Programmets totalbudsjett er altså hele 26,5 milliarder euro for perioden 2021-2027. Om lag 75 prosent av midlene lyses ut desentralt – av nasjonalkontorene i programlandene. For Norges del betyr det Diku og Bufdir. De resterende midlene lyses ut og forvaltes sentralt av Europakommisjonen.  

  Les mer om Erasmus+

  Arrangementer

  Ingen planlagte arrangementer for øyeblikket

  Tidligere arrangementer