Hopp til hovedinnhold

Virtuell utveksling for høyere utdanning og ungdom

Gjennom virtuell utveksling for høyere utdanning og ungdom kan høyere utdanningsinstitusjoner eller ungdomsorganisasjoner utvikle og gjennomføre digitale studieopplegg og gruppediskusjoner for ungdom og unge voksne. Disse skal enkelt kunne inngå som del av kurs i høyere utdanning eller i ungdomsprosjekter. Virtuell utveksling retter seg mot utvalgte regioner utenfor EU og Norge.

Hvem kan søke

Følgende organisasjoner kan være med som i prosjektet:

  • Høyere utdanningsinstitusjoner og organisasjoner som jobber med høyere utdanning, lærer- og studentorganisasjoner
  • Ungdomsorganisasjoner.

Alle deltakende organisasjoner må være etablert i et EU-land, et tredjeland tilsluttet Erasmus+ (som f.eks Norge) eller et ikke-tilsluttet tredjeland. Organisasjoner fra ikke-tilsluttede land må komme fra enten region 1 (Vest-Balkan), 2 (naboland i øst), 3 (naboland i sør), eller 9 (Afrika sør for Sahara).

Et konsortium må bestå av:

  • Minst to EU-land eller tredjeland tilsluttet Erasmus+ (f.eks. Norge) med minst én ungdoms- eller høyere utdanningsinstitusjon fra hvert land.
  • Minst to ikke-tilsluttede tredjeland fra samme region med minst én ungdoms- eller høyere utdanningsinstitusjoner fra hvert land.
  • Totalt må det være minst like mange organisasjoner fra ikke-tilsluttede tredjeland som fra EU/tilsluttede tredjeland.

Merk at det ikke kan være deltakere fra mer enn én region blant de ikke-tilsluttede landene.

Søknadsfrist

Utløpt

Om tilskuddet

Gjennom tiltaket skal ungdommer og studenter få tilgang på internasjonal utdanning av høy kvalitet, uten å måtte reise. Formålet er å fremme interkulturell dialog og ulike former for virtuell utveksling, styrke kritisk tenkning og digitale ferdigheter, samt promotere medborgerskap og felles verdier som frihet, toleranse og ikke-diskriminering.

Prosjekter kan være bygget opp rundt ulike aktiviteter, som for eksempel:

  • nettbaserte modererte diskusjoner mellom unge i ungdomsorganisasjoner fra forskjellige land
  • opplæring for ungdomsarbeidere som ønsker å utvikle et virtuelt utvekslingsprosjekt med kolleger fra andre land
  • nettbaserte modererte diskusjoner mellom studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner fra forskjellige land, som inngår i ordinære kurs
  • opplæring for faglig ansatte som ønsker å utvikle et virtuelt utvekslingsprosjekt med kolleger fra andre land
  • interaktive åpne nettkurs inkludert ferdiginnspilt og skriftlig materiale, men med vekt på samarbeid i mindre grupper mellom studenter, faglig ansatte ungdom og ungdomsarbeidere.

Tilskuddsbeløp

Størrelsen på budsjettet avgjøres av hvor mange som deltar i aktivitetene (maks 200 euro per deltaker, opp til 500 000 euro). Støtten fra Erasmus+ kan utgjøre maksimalt 95 prosent av de totale budsjetterte kostnadene for prosjektet.

Slik søker du

Virtuell utveksling for høyere utdanning og ungdom er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen. Utlysningen publiseres normalt i oktober/november hvert år, med søknadsfrist i april påfølgende år.

Søknaden sendes til European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel. Søknadsskjema blir gjort tilgjengelig på Europakommisjonens Funding & tender opportunities portal.

Du kan også finne mer informasjon på EACEAs nettsider.

Rapportering og oppfølging

Det forventes rapportering fra de som mottar støtte. Informasjon om rapporteringskrav blir gitt etter tildeling.

Erasmus+ høyere utdanning

E-post:erasmus@hkdir.no