Rapport
Rapport
13.12.2019

Norsk deltakelse i Erasmus+ i grunnopplæringen 2019

Denne rapporten gir en oversikt norsk deltagelse i Erasmus+ i grunnopplæringen som omfatter barnehage, skole, videregående skole, fag- og yrkesopplæring og voksnes læring.

Utgiver: Diku

    I grunnopplæringen er Erasmus+ det viktigste virkemiddelet for internasjonalt utdanningssamarbeid. Erasmus+ støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet. Rapporten gir en oversikt over omfang av deltagelse innenfor de ulike tiltakene og endring av aktivitet i løpet av programperioden. Det er mange typer aktører som deltar i denne delen av programmet. Fylkeskommunene som skoleeier er en viktig aktør innenfor denne delen av utdanningssektoren, derfor er deltagelsen delt inn etter tiltak fordelt på fylker. Rapporten viser at deltagelsen generelt sett har vært økende. Dette skyldes blant annet økte bevilgninger gjennom perioden, men det har også vært økt interesse for å søke midler. Rapporten viser at det er en del variasjon mellom fylker når det gjelder hvilke deler av programmet de deltar i, og i hvilket omfang.

    Målgruppen for rapporten er Kunnskapsdepartementet, skoleeiere og ledelse og andre ansatte ved utdanningsinstitusjonene.

    Rapporten er en del av Dikus arbeid med å kartlegge og analysere norske utdanningsinstitusjoners bruk og deltagelse i Erasmus+ programmet.