Hopp til hovedinnhold

Internasjonal studentmobilitet: Har studentene god nok informasjon?

Deloppfølging av Meld. St. 7 (2020-2021) En verden av muligheter – Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanningNotatTilhører rapportserie: Nei

Dette notatet oppsummerer funnene fra en undersøkelse om studenters tilgang på informasjon om utveksling. Et representativt utvalg av norske studenter har svart på spørsmål om tilgang til og innhold i informasjon om utveksling. Undersøkelsen ser også nærmere på noen faktorer som kan ha betydning for om studentene velger å dra på utveksling eller ikke.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Redaktør:Kristin Solheim
ISSN:2703-9110
Forfattere:Lene Krogh Baldersheim, Anja Jasinski Kandal-Wright
Publisert:26.02.2024

Sammendrag

Det er en nasjonal målsetting at flere norske studenter skal dra på utveksling i løpet av studietiden. Meld. St. 7 (2020-2021) En verden av muligheter – Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning viser til at studentene oppfatter informasjonen om utveksling som uklar, vanskelig tilgjengelig, fragmentert og til dels også mangelfull.

HK-dir fikk i tildelingsbrevet for 2022 i oppdrag å «legge til rette for bedre og mer helhetlig kommunikasjon om studier i utlandet overfor norske studenter, bl.a. gjennom Utdanning.no og Utdanning i verden».

For at HK-dir, de norske utdanningsinstitusjonene og andre aktører med en rolle på feltet skal kunne styrke informasjonen til norske studenter, er det nødvendig med mer kunnskap. På oppdrag fra HK-dir gjennomførte derfor Opinion høsten 2022 en spørreundersøkelse blant studenter ved universiteter og høyskoler i Norge.

Dette notatet oppsummerer funnene fra undersøkelsen. I undersøkelsen har et representativt utvalg av norske studenter svart på spørsmål om tilgang til og innhold i informasjon om utveksling. Undersøkelsen ser også nærmere på noen faktorer som kan ha betydning for om studentene velger å dra på utveksling eller ikke