Rapport
Rapport
14.05.2019

Dikus rapportserie 04/2019 Erasmus+ i norsk høyere utdanning 2019

Rapporten gir en helhetlig oversikt over bruken av EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus+, i den norske høyere utdanningssektoren. I rapporten peker Diku på konkrete utviklingsmuligheter for hver enkelt institusjon som kan hjelpe dem i deres strategiske arbeid med Erasmus+. 

Utgiver: Diku

    EUs program for utdanning, ungdom og idrett, Erasmus+, gir støtte til mobilitet og internasjonalt prosjektsamarbeid som skal bidra til økt kvalitet i utdanningen.  

    Denne rapporten retter søkelyset mot norske høyere utdanningsinstitusjoners deltakelse i Erasmus+. Den gir en oversikt over den totale deltakelsen på tvers av programmet og hvilke tiltak institusjonene deltar i. Oversikten viser at det er forskjeller mellom institusjonene når det gjelder hvilke tiltak de deltar i, og i hvor stort omfang.

    Rapporten er en del av Dikus arbeid med å kartlegge og analysere norske utdanningsinstitusjoners bruk av og deltakelse i Erasmus+-programmet.  

    Rapporten viser bredden i aktiviteter, tematikker og prosjekter. Målet er å gi en innsikt i hva deltakelse i Erasmus+ kan innebære, og dermed gi motivasjon til økt deltakelse som et ledd i arbeidet for kvalitetsutvikling i utdanningene. Bevilgningene til Erasmus+ øker gradvis, og det er ønskelig at norske høyere utdanningsinstitusjoner gjør seg nytte av de mulighetene som ligger i dette programmet.  

    Videre viser rapporten status for hver enkelt institusjon og peker på muligheter for videre og økt deltakelse.