Rapporter og publikasjoner

06.05.2022

Erasmus+ i norsk høyere utdanning 2022

Rapporten gir en kort introduksjon til tiltakene i det nye Erasmus+-programmet 2021-2027 og en oversikt over norske høyere utdanningsinstitusjoners deltagelse og resultater i perioden 2014-2021, både på et overordnet nasjonalt nivå og for hver enkelt institusjon. I tillegg blir potensialet for institusjonenes videre deltagelse i programmet kommentert. 

Les rapport Last ned rapport
06.01.2022

Norsk deltakelse i Erasmus+ i grunnopplæringen i 2021

Erasmus+ tilbyr støtte til mobilitet og internasjonalt prosjektsamarbeid som skal bidra til økt kvalitet i utdanningen. Denne rapporten omhandler norsk deltakelse i barnehage, skole, videregående skole, fag- og yrkesopplæring og voksnes læring. 

Les rapport Last ned rapport
05.05.2021

Dikus rapportserie 08/2021 Erasmus+ i norsk høyere utdanning 2021

Rapporten gir en oversikt over norske UH-institusjoners deltagelse og resultater i Erasmus+ 2014-2020. 

Les rapport Last ned rapport
30.04.2021

Dikus rapportserie 06/2021 Krise og kreativitet. Covid-19-pandemiens konsekvenser for internasjonalt utdanningssamarbeid

Internasjonalt utdanningssamarbeid er hardt rammet av koronapandemien. Men bildet er ikke entydig svart.

Les rapport Last ned rapport
08.12.2020

Dikus rapportserie 06/2020 Norsk deltakelse i Erasmus+ i grunnopplæringen 2020

Rapporten gir en oversikt over norsk deltagelse i Erasmus+ i grunnopplæringen som omfatter barnehage, skole, videregående  skole, fag-og yrkesopplæring og voksnes læring i nåværende programperiode.

Les rapport Last ned rapport
07.05.2020

Diku rapportserie 03/2020 Tilstandsrapport for høyere utdanning 2020

Rapporten følger samme oppsett som tidligere år og presenterer forrige års tall og oversikt over utviklingen over tid på en rekke områder i UH-sektoren. Årets temakapittel handler om Norges deltagelse i EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon, utdanning, ungdom og idrett. Kapitlet belyser høyere utdanningssektorens deltagelse i og utbytte fra EUs rammeprogrammer, og ser på veien fram mot neste programperiode som starter i 2021.

Les rapport Last ned rapport
30.04.2020

Dikus rapportserie 2/2020 Erasmus+ i norsk høyere utdanning

Rapporten gir en samlet oversikt over den norske universitets- og høgskolesektorens deltakelse i Erasmus+-programmet og viser bredden i aktiviteter, tematikker og prosjekter institusjonene. Rapporten presenterer også hovedtrekkene i forslagene til den nye programperioden for Erasmus+ 2021-2027 og hvilke muligheter det innebærer for de ulike institusjonene,  men med forbehold for situasjonen knyttet til korona-pandemien.

Les rapport Last ned rapport
13.12.2019

Norsk deltakelse i Erasmus+ i grunnopplæringen 2019

Denne rapporten gir en oversikt norsk deltagelse i Erasmus+ i grunnopplæringen som omfatter barnehage, skole, videregående skole, fag- og yrkesopplæring og voksnes læring.

Les rapport Last ned rapport
21.11.2019

Norges tilslutning til EUs utdanningsprogram 2021-2027 Et kunnskapsgrunnlag

Gjennom Erasmus+ har nesten 4500 prosjekter med norsk deltagelse blitt innvilget. Norske partnere deltar i europeiske prosjekter som totalt er tildelt mer enn 5 milliarder kroner.

Les rapport Last ned rapport
21.06.2019

Dikus rapportserie 07/2019 Europeisk mobilitet i fag- og yrkesopplæringen - erfaringer og utbytte

Gjennom Erasmus+ kan både elever og ansatte i fag- og yrkesopplæring søke om utenlandsopphold, og interessen har økt jevnlig siden 2014. For å få mer kunnskap om bruk av mobilitet har Ideas2evidence, på vegne av Diku, gjennomført en kvalitativ undersøkelse av åtte videregående skoler som har en del erfaring med dette arbeidet.

Les rapport Last ned rapport
14.05.2019

Dikus rapportserie 04/2019 Erasmus+ i norsk høyere utdanning 2019

Rapporten gir en helhetlig oversikt over bruken av EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus+, i den norske høyere utdanningssektoren. I rapporten peker Diku på konkrete utviklingsmuligheter for hver enkelt institusjon som kan hjelpe dem i deres strategiske arbeid med Erasmus+. 

Les rapport Last ned rapport
09.04.2019

Dikus rapportserie 03/2019 Hva påvirker bruken av Erasmus+ i høyere utdanning?

Rapporten tar for seg ulike forhold som kan forklare variasjoner i norske UH-institusjoners bruk av Erasmus+ programmet, særlig med vekt på tiltak utover mobilitet. 

Les rapport Last ned rapport
26.02.2019

Diku rapportserie 02/2019 Norske bedrifters erfaring med utenlandske lærlinger og studenter i praksis

Rapporten tar for seg hvordan bedrifter som har erfaring med praksisordninger vurderer og bruker mulighetene for å ta imot lærlinger og studenter fra utenlandske utdanningsinstitusjoner gjennom Erasmus+.

Les rapport Last ned rapport
01.09.2018

Diku rapportserie 01/2018 Hvor strategiske er strategiske partnerskap?

Denne studien ser på et utvalg strategiske partnerskap i Eramus+, koordinert av norske organisasjoner. Vi har analysert erfaringene organisasjonene har gjort, og undersøkt hva de ser på som viktige betingelser for å lykkes i samarbeidet og med å nå prosjektmålene.

Les rapport Last ned rapport
11.05.2016

SIU report series 05/2016: Erasmus+ strategic partnerships

The report maps all Erasmus+ strategic partnerships, with Norwegian coordinator or partners, in the education sectors (schools, VET, higher education and adult education) selected in the calls of 2014-16. This mapping is part of a larger project SIU to map results and effects of Norwegian participation in strategic partnerships funded by the Erasmus+ programme.

Les rapport Last ned rapport
04.06.2009

Ansattmobilitet i Erasmus-programmet

Rapporten presenterer resultatene fra en undersøkelse av hvem som har deltatt, hvorfor de har deltatt, hvilke aktiviteter de har hatt, og hva de har fått ut av opphold gjennom stipend fra Erasmus ansattmobilitet. Tiltaket er rettet mot både vitenskapelig og teknisk administrativt personale innen høyere utdanning. 

Les rapport Last ned rapport