Nordplus

Gjennom Nordplus kan du søke støtte til ulike former for utdanningssamarbeid innen Norden og Baltikum. 

Søknadsfrist: 1. februar 2021 innen kl 23:59

  Hvem kan søke?

  • Grunnskole og barnehage
  • Videregående opplæring, inkludert fag- og yrkesopplæring
  • Høyere yrkesfaglig utdanning
  • Høyere utdanning
  • Voksnes læring
  • Bedrifter og organisasjoner innenfor frivillig, privat eller offentlig sektor som enten jobber med, eller har sterke interesser innen utdanning

  Hva kan du søke støtte til?

  Du kan søke om støtte til: 

  • Mobilitet til studenter, elever, lærere og andre ansatte.
  • Forberedende besøk

  Prosjekter/nettverk som:

  • Styrker og utvikler det nordiske utdanningssamarbeidet og bidrar til å skape et felles nordisk og baltisk utdanningsområde.
  • Styrker språkforståelsen i de nordiske språk, primært dansk, svensk og norsk. Spesielt hos barn og unge.
  • Utvikler kvalitet og innovasjon i deltakerlandenes utdanningssystemer og samarbeid med arbeidslivet.
  • Bidrar til utveksling av erfaringer og god praksis.

  Utlysning av mobilitets-, prosjekt- og nettverksmidler for 2021

  Nordplus inviterer nordiske og baltiske organisasjoner som arbeider med eller er involvert i utdanning og opplæring til å søke finansiering i søknadsrunden 2021. Finansiering kan søkes til tverrnasjonale student-, elev- eller lærermobilitet, samt felles prosjekt- og nettverksaktiviteter mellom utdanningsorganisasjoner i Danmark, Estland, Færøyene, Finland, Grønland, Island, Latvia, Litauen, Norge, Sverige og Åland. 

  Særlig fokus

  I 2021 og 2022 vil Nordplus sette fokus på «en grønnere fremtid». Nordisk Ministerråds visjon er at Norden skal bli den mest integrerte og bærekraftige regionene i verden innen 2030. Fokuset innebærer at Nordplus oppfordrer organisasjoner til å delta i prosjekter knyttet til miljøspørsmål og «styrke utdanningssamarbeidet og forberede elever, studenter og voksne for en grønnere fremtid». Dette fokuset gjelder alle Nordplus-programmene og alle sektorer innen utdanning og opplæring. Fokuset er knyttet til temaer, ikke bare i teknisk forstand, men på en bred samfunnsmessig måte. Integrert med dette temaet er også den nordiske konkurransekraften basert på kunnskap, innovasjon, mobilitet og digital integrasjon. Prosjektsøknader som adresserer temaet «grønnere fremtid» vil bli vurdert positivt, men søknader om andre temaer eller spørsmål er også velkomne i Nordplus. De beste prosjektene vil alltid finansieres.

  Covid-19

  For å møte utfordringene knyttet til Covid-19 har Nordplus-administrasjonen gjort flere midlertidige endringer i retningslinjene. Prosjektpartnere oppfordres til å planlegge for samarbeid og aktiviteter som kan tilpasses begrensningene som følger av Covid-19, for eksempel ved å utsette reiser eller erstatte fysiske møter med virtuelle. Hovedelementene i de midlertidige endringene er:

  • Prosjektene kan endre "vanlig mobilitet" for "digital/virtuell mobilitet"
  • Godkjent finansiering for “digitale/virtuelle aktiviteter” kan brukes til direkte kostnader som IT-støtte eller til å kjøpe nødvendig maskinvare og/eller programvare, eller indirekte kostnader som opplæring for deltakere.
  • I samarbeidsprosjekter kan kostnader knyttet til digitale møter som erstatter planlagte fysiske møter normalt bli akseptert
  • Ved behov kan prosjektperioden bli forlenget for å kunne gjennomføre utsatte aktiviteter
  • I spesielle tilfeller kan "force majeure"- regelen anvendes

  Fristen for søknadsrunden 2021 er mandag 1. februar 2021, og det totale beløpet tilgjengelig for tildeling er 9,5 millioner Euro. 

  For mer informasjon om de ulike programmene i Nordplus, FAQ’s, tips til søknad og lenke til søknadsskjema, gå til Nordplus sin nettside.

  Viktig om intensjonsbrev (Letters of Intent)

  I søknadsrunden 2021 har Nordplus-administrasjonen valgt å midlertidig avvike noe fra de ordinære retningslinjene når det gjelder intensjonsbrevene (Letters of Intent) som må medfølge søknader til Nordplusprogrammet. Alle organisasjoner/institusjoner som deltar i en søknad må bekrefte sin deltakelse gjennom et medfølgende intensjonsbrev. Vanligvis fyller man ut og signerer et intensjonsbrev som deretter skannes inn som vedlegg til søknaden. I år kan man velge å bruke digital signatur på dette dokumentet, eller man kan legge ved en e-post med f.eks. e-postsignatur for å bekrefte sin deltakelse. Personen som bekrefter samarbeidet må være en juridisk representant for organisasjonen og dokumentet må være datert. Det aksepteres også at intensjonsbrev kan ettersendes etter at søknad er sendt inn og fristen er gått ut. 

  Slik søker du

  Søknader leveres elektronisk gjennom Dikus søknadssystem Espresso.

  • Hvordan sende inn søknad
   • Søknaden leverer du elektronisk i Dikus søknads- og rapporteringssystem Espresso
   • Er du allerede registrert i Espresso? Logg deg inn med brukernavn (e-postadresse) og passord.  
   • Er du ikke registrert i Espresso? Klikk på «Registrer ny bruker». 

   I Espresso finner du oversikt over Dikus programmer og ordninger som har åpne søknadsfrister, og lenke for å opprette ny søknad. Klikk på lenken til ordningen du ønsker å søke på.

  • Innhold i søknad

   Se søknadsskjema i Espresso samt fullstendig utlysning for nærmere informasjon om hva søknaden skal inneholde, inkludert krav til vedlegg.

  • Søknadsveiledning

   Trenger du veiledning underveis? Diku tilbyr individuell veiledning helt frem til søknadsfristen. Vi vil svare på spørsmål, men kan ikke lese gjennom søknadsutkast. Veiledning kan gjøres på e-post, telefon eller ansikt til ansikt.  
   Interessert? Ta kontakt for nærmere avtale.

  Har du spørsmål eller trenger veiledning ta kontakt med oss på nordplus@diku.no 

  nordplusonline.org finner du utfyllende informasjon om alle Nordplus-programmene.

  Slik rapporterer du

  • Rapportering skjer i Dikus søknads- og rapporteringssystem Espresso. Prosjekter som har fått støtte må levere årlige rapporter og en sluttrapport etter gjennomføring av prosjektet.   
  • Rapporteringsfrister fremgår i kontrakten med Diku. Prosjektleder får beskjed på e-post når rapporteringsfristen nærmer seg.  

  Du kan lese mer om rapportering på nordplusonline.org

  Ressurser

  Juridisk informasjon

  • Klageadgang

   Klageadgang

   Dersom du mener at Dikus vedtak om avvisning eller avslag på en søknad skyldes saksbehandlingsfeil eller vesentlig svikt eller mangler ved skjønnsutøvingen, så kan du klage på vedtaket. Nedenfor finner du nærmere informasjon om hvilke vedtak og typer feil som kan påklages, hvordan man kan gå frem for å fremme en klage, og hvordan denne vil bli behandlet av Diku.

   Hvilke vedtak kan påklages?

   Dikus vedtak om avvisning av eller avslag på en søknad om tildeling av midler kan påklages. I tillegg kan avvisnings- og avslagsvedtak knyttet til innsynsbegjæringer påklages.

   Med avvisning av en søknad menes at søknaden ikke tas under realitetsbehandling fordi den er funnet å ha formelle feil eller mangler, f.eks. at den er innlevert etter søknadsfristen, eller at den bryter andre formelle krav som gjelder for den aktuelle søknadstypen. Med avslag på en søknad menes at søknaden etter realitetsbehandling ikke er blitt innvilget eller ikke innvilget fullt ut, f.eks. fordi søknaden som følge av mangler/svakheter ikke nådde opp i konkurransen om midler.

   Hvilke grunnlag kan en klage støttes på?

   En klage over vedtak knyttet til en søknad om tildeling av midler kan kun begrunnes med at avvisningen eller avslaget skyldes en formell saksbehandlingsfeil eller vesentlig svikt eller mangel ved utøvelsen av det faglige skjønn som ligger til grunn for vedtaket.

   Med formelle saksbehandlingsfeil menes brudd på forvaltningslovens alminnelige regler om saksbehandling i forvaltningen, eller Dikus egne bestemmelser om behandlingsmåten for søknader slik disse fremgår i informasjon gitt i tilknytning til den aktuelle søknadsprosess.

   Med faglig skjønn menes den faglige vurderingen av søknadens kvalitet som Diku foretar, basert på de faglige, strategiske, geografiske og politiske prioriteringer som reflekteres ved vurderingskriteriene i utlysningen, og på søknadens relative styrke sett opp mot de øvrige søknader som konkurrerer om de samme midler/goder.

   Med vesentlig svikt eller mangel ved utøvelsen av faglig skjønn menes feil i form av at det er tatt utenforliggende hensyn, eller at avgjørelsen er vilkårlig, sterkt urimelig eller innebærer en usaklig forskjellsbehandling.

   Det presiseres for øvrig at det ikke er adgang til å supplere den opprinnelige søknaden med nye eller utdypende opplysninger ved fremsettelsen av en klage (f.eks. supplering av beskrivelser av prosjekt, tiltak, kvalifikasjoner, målsettinger, etc.). Eventuelle slike supplerende opplysninger vil bli sett bort fra i omgjørings- og klagevurderingen.

   Hvordan går man frem for å påklage et vedtak?

   En klage må fremsettes for Diku innen klagefristen, og være signert av en person som har myndighet til å representere den person/institusjon som er part i saken vedtaket gjelder. Klagen må angi hvilket vedtak det klages over, og nevne den endring som ønskes i vedtaket. Klager bør også så langt som mulig søke å klargjøre hvilket grunnlag klagen støtter seg på.

   Fristen for å påklage et avvisnings- eller avslagsvedtak er 3 uker, regnet fra den virkedag da søkeren mottok vedtaket. Fristen utløper på samme virkedag i den tredje påfølgende uke. Dersom utløpsdagen er en helgedag, forlenges fristen til første påfølgende virkedag.

   Hvordan vil klagen behandles av Diku?

   Etter at Diku har bekreftet mottak av en klage, så vil Diku så snart som mulig foreta en vurdering av om klagegrunnene gir grunnlag for en omgjøring av vedtaket. Hvis klagen anses begrunnet, vil Diku kunne fatte vedtak om hel eller delvis omgjøring i søkers favør.

   Hvis Diku ikke finner klagen begrunnet, vil Diku sende klager en begrunnet avgjørelse for hvorfor klagen ikke ledet til omgjøring. Dersom klager ønsker å opprettholde klagen etter å ha mottatt denne begrunnelsen, så vil Diku på søkers oppfordring og uten unødig opphold oversende saken til rett klageinstans. Klager vil da også kunne supplere sine klagegrunner i lys av begrunnelsen fra Diku.

   Hvem som er rett klageinstans beror på hvem som er administrativt ansvarlig for det aktuelle programmet. For de fleste programmer vil det være enten Kunnskapsdepartementet eller Utenriksdepartementet. 

   Klagesaker søkes behandlet så snart som mulig, og Diku har som mål å besvare alle klagehenvendelser innen 3 uker fra mottak.

   Se videre:

  • Offentlighet og innsyn

   Offentlighet og innsyn

   Diku forvalter betydelige offentlige midler til tiltak som skal bidra til å styrke kvaliteten i norsk utdanning. Å forvalte offentlige midler fører med seg et stort ansvar, både med hensyn til korrekt og etterrettelig bruk av midlene, og å arbeide effektivt og målrettet for å sikre at midlene gir best mulig resultat for fellesskapet. Dette er et ansvar vi tar på høyeste alvor, og vi ønsker offentligheten velkommen for å kontrollere oss på at vi håndterer dette ansvaret på en god måte.

   Offentlighet i Dikus forvaltning

   Utover å arbeide aktivt for å selv løpende offentliggjøre viktig informasjon om de ulike deler av vår virksomhet, legger vi stor vekt på å gi enhver slikt innsyn som man har krav på under norsk rett. Reglene om innsyn for allmennheten fremgår i første rekke av lov om rett til innsyn i offentlig verksemd (offentleglova, offl.), mens de som er part i en konkret sak også kan ha rett til såkalt partsinnsyn under lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven, fvl.).

   Utgangspunktet under disse lovene er åpenhet og tilgang. Likevel kan andre hensyn i enkelte tilfeller begrunne at innsyn i visse dokument og opplysninger begrenses, midlertidig (utsatt innsyn) eller permanent (innsynsnekt). Slike unntak kan bl.a. være forankret i taushetsplikt, personvernhensyn, konfidensialitetsregler, og administrative behov for å sikre en god og effektiv saksbehandling. 

   Vi vurderer om slike hensyn gjør seg gjeldende når vi mottar en begjæring om innsyn. Dikus mål er å praktisere så mye offentlighet rundt vår forvaltning som mulig, og at unntak fra innsynsretten kun skal hvor det har hjemmel i lov eller forskrift, og anses strengt nødvendig.  
    

   Innsyn for parter (partsinnsyn)

   Som part i en forvaltningssak har man normalt rett til å gjøre seg kjent med de dokumenter som hører til saken, jf. fvl. § 18. Det gjelder likevel visse unntak fra dette, jf. fvl. §§ 18a-c, 19 og 20.

   For å sikre en rask og sikker behandling av begjæringer om partsinnsyn, anbefaler vi deg å sende kravet til post@diku.no. I begjæringen må du oppgi saksreferanse eller annen informasjon som angir hvilken sak det er tale om, hvilken rolle du har i saken (part/partsrepresentant), samt hvilke saksdokumenter du ønsker innsyn i. Dersom du har spørsmål knyttet til slike forhold, kan du ta kontakt med den saksbehandleren som har håndtert saken hos oss.

   Begjæringer om partsinnsyn vil bli behandlet så raskt som mulig. I enkelte tilfeller vil vi likevel kunne ha behov for mer tid til å behandle innsynsbegjæringer. Da vil vi gi deg et foreløpig svar der vi angir hvorfor behandlingen vil kreve mer tid, samt når du kan forvente å få svar.

   Det vil fremgå av Dikus vedtak i innsynssaken din om visse dokument eller opplysninger omfattet av innsynsbegjæringen er utsatt/unntatt, og hvilket grunnlag dette i tilfelle har. Dersom enkeltstående opplysninger er unntatt fra innsyn, vil disse være sladdet. 

   Vedtak om helt eller delvis avslag kan påklages, jf. fvl. § 21 og Kapittel IV. For mer informasjon om hvordan gå frem for å påklage et vedtak og hvordan klagesaken vil bli behandlet av Diku, vennligst se våre informasjon om klageadgang. 

   Innsyn for allmennheten (alminnelig innsynsrett)

   I kraft av offentleglova har alle fysiske og juridiske personer som hovedregel rett til å få innsyn i dokument som inngår i Dikus forvaltningsvirksomhet, jf. offentleglova (offl.) § 3. Nektelse av innsyn kan likevel skje hvor det foreligger særskilt hjemmel for å unnta dokument eller opplysninger fra slikt innsyn, jf. offentleglova Kapittel 3. Slike unntak kan gjelde for et eller flere dokument i sin helhet, eller for enkeltopplysninger i enkelte dokument som man har bedt om innsyn i. 

   For å sikre en rask og sikker behandling av begjæringer om alminnelig innsyn, anbefaler vi at slike begjæringer enten sendes via vår postliste på eInnsyn, eller per e-post. Ved innsendelse per e-post, er det viktig at man tydelig angir hvilke dokumenter/saker e.l. det er man ønsker innsyn i, jf. offl. § 28. Dersom du har spørsmål når du ønsker slikt innsyn, ber vi om at du tar kontakt med våre arkivmedarbeidere. 

   Begjæringer om alminnelig innsyn vil bli behandlet så raskt som mulig. I enkelte tilfeller vil vi likevel kunne ha behov for mer tid til å behandle innsynsbegjæringer. Da vil vi gi deg et foreløpig svar der vi angir hvorfor behandlingen vil kreve mer tid, samt når du kan forvente å få svar.  

   Det vil fremgå av Dikus vedtak i innsynssaken din om visse dokument eller opplysninger omfattet av innsynsbegjæringen er utsatt/unntatt, og hvilket grunnlag dette i tilfelle har. Dersom enkeltstående opplysninger er unntatt fra innsyn, vil disse være sladdet.

   Vedtak om helt eller delvis avslag kan påklages, jf. offl. § 32. For mer informasjon om hvordan gå frem for å påklage et vedtak og hvordan klagesaken vil bli behandlet av Diku, vennligst se vår informasjon om klageadgang. 

   Se videre:

  • Habilitet

   Habilitet

   Reglene om habilitet skal bidra til at forvaltningsvedtak treffes på et objektivt grunnlag, uten påvirkning av utenforliggende hensyn. Habilitetskravene skal sikre at personer som har tilknytningspunkt til en aktuell sak, som det i alminnelighet ville kunne stilles spørsmål ved, fratrer fra behandlingen av denne saken. At noen erklærer seg, eller blir erklært inhabile til å delta i en sak, betyr derfor ikke at vedkommende er å klandre for noe. Habilitetsreglene er slik sett preventivt innrettede ordensregler, som skal hindre at objektiviteten i saksbehandlingen kan trekkes i tvil. Reglene om habilitet fremgår av forvaltningsloven kapittel II

   Rutiner for å sikre habilitet i Diku

   Som en statlig tilskuddsforvalter med ansvar for fordeling av betydelige offentlige midler, er Diku svært opptatt av at saksbehandlingen vår, og avgjørelsene vi treffer, utelukkende baserer seg på relevante og korrekte fakta, og at de reflekterer et godt faglig skjønn. Som et ledd i dette, er det fast praksis i Diku at personer som skal delta i forvaltningsmessige vurderinger og avgjørelser vurderer sin egen habilitet før deltagelsen påbegynnes, jf. forvaltningsloven § 8.

   Dette gjelder uavhengig av om personen er en ansatt saksbehandler i Diku eller en ekstern fagperson som deltar i Dikus saksbehandling eller i avgjørelse av slike saker, og om avgjørelsene fattes individuelt eller gjennom kollegiale organ (komitéer, programstyrer, ekspertgrupper, e.l.). Alle eksternt engasjerte fagpersoner plikter å følge de samme rutiner som våre interne ansatte med hensyn til habilitet.  

   I tvilstilfeller avgjøres spørsmål om habilitet av seksjonsledere, eventuelt med bistand fra våre jurister.

   Forhold som fører til inhabilitet

   Den sentrale regel for å vurdere habilitet er forvaltningsloven § 6. Bestemmelsen skiller mellom tilknytningsforhold som leder til automatisk inhabilitet (§ 6, første avsnitt), og forhold som ut fra en nærmere vurdering kan lede til at inhabilitet konstateres (§ 6, annet avsnitt).

   De forholdene som fører til automatisk habilitet er alle knyttet til relasjonen mellom personen som skal delta i saksbehandlingen og én eller flere parter i saken (om begrepet «part», se forvaltningsloven § 2, bokstav e). Dette er normalt enkelt å fastslå, da tilknytningspunktene angår forhold som slektskap o.l.  

   Dersom ingen slike automatisk inhabiliserende forhold foreligger, kan saksbehandleren likevel være inhabil dersom det foreligger «særegne forhold» som er «egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Diku praktiserer en streng norm ved vurderingen av om det foreligger slike særegne forhold.

   En saksbehandler vil også bli konstatert inhabil dersom hans eller hennes nærmeste leder er inhabil (såkalt «avledet inhabilitet», se § 6, tredje avsnitt).

   Konsekvenser av inhabilitet

   Bestemmelsen i forvaltningsloven § 6 gjør det klart at all deltagelse i forvaltningssaker er forbudt for den som er inhabil («ugild til å …»).

   I tilfeller hvor arbeidet allerede er påbegynt når det blir klart at vedkommende er inhabil, så må personen straks avslutte sin befatning med saken og overgi den til en ny saksbehandler som er habil. Den nye saksbehandleren må da foreta en ny og selvstendig vurdering av saken, slik at eventuelle skjevheter ved den inhabile personens vurdering blir nøytralisert.

   Dersom noen som er inhabile har deltatt i saksbehandlingen frem mot et enkeltvedtak, f.eks. et vedtak om tilskudd, så vil det kunne danne grunnlag for en klage over vedtaket. Inhabilitet vil kunne medføre at vedtaket er ugyldig, og at det må undergis en fornyet vurdering, jf. forvaltningsloven § 41.

   Se videre:

   Forvaltningsloven (via Lovdata.no)

  Mer om Nordplus

  Gjennom Nordplus kan det søkes støtte til ulike typer samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner i Norden og Baltikum. Nordplus består av fem delprogram som retter seg mot ulike sektorer: 

  • Nordplus Junior
  • Nordplus Horisontal
  • Nordplus Nordiske Språk
  • Nordplus Høyere utdanning
  • Nordplus Voksen

  Programmet har som formål å styrke og utvikle nordisk utdanningssamarbeid og bidra til å skape et felles nordisk og baltisk utdanningsområde. Nordplus er Nordisk Ministerråds mobilitets- og nettverksprogram for utdanningsområdet i de nordiske og baltiske land inklusiv selvstyreområdene Åland, Færøyene og Grønland.

  På nordplusonline.org finner du mer informasjon om ordningen.

  Se kortfilm om Nordplus junior programmet

  Andre prosjekter som får støtte

  Prosjekteksempel
  27.02.2019

  Løser faglige og sosiale utfordringer med kunst

  Les om prosjektet
  Vis alle prosjekteksempler

  Arrangementer

  Ingen planlagte arrangementer for øyeblikket

  Tidligere arrangementer