Erasmus+ Sosial inkludering og felles verdier: bidrag fra utdannings- og opplæringssektoren

Tiltaket skal bidra til utvikling og implementering av innovative metoder og praksis for å fremme inkluderende utdanning og felles verdier.

Søknadsfrist: 25. februar 2020 innen kl 12:00

  Hvem kan søke?

  • Offentlige og private organisasjoner som jobber innen utdanning, opplæring, ungdom eller andre tilsvarende sektorer
  • organisasjoner som jobber tverrsektorielt (deriblant kulturelle organisasjoner, handelsorganisasjoner, og organisasjoner som jobber med sivilsamfunn)

  Hvert prosjekt må bestå av minimum fire partnere fra fire programland.

  Hva kan du søkes støtte til?

  Utlysningen er delt i to «potter», en for voksnes læring og en for utdanning- og opplæring for øvrig. For hver av pottene er det satt generelle mål og spesifikke mål. Alle prosjekter må adressere minst et generelt og et spesifikt mål for å bli tatt i betraktning. 

  Pott 1: Utdanning og opplæring generelt

  Generelle mål: 

  1. Spredning og/eller oppskalering av god praksis (særlig fra lokalt nivå) på inkluderende læring og fremme av felles verdier. I denne sammenhengen menes det særlig å oppskalere god praksis, eller å overføre til en annen kontekst på samme eller høyere nivå. 
  2. Utvikling og implementering av innovative metoder og praksis for å fremme inkluderende utdanning og felles verdier.

  Spesifikke mål:

  • Fremme læring av sosiale og sivile ferdigheter, fremme kunnskap om og eierskap til verdier og grunnleggende rettigheter.
  • Fremme inkluderende utdanning og opplæring, utdanning av vanskeligstilte elever/studenter og diversitet blant lærere.
  • Fremme kritisk tenkning og mediaforståelse blant elever/studenter, foreldre og lærere.
  • Støtte inkludering av nyankomne migranter gjennom utdanning av høy kvalitet, inkludert validering av tidligere opplæring.
  • Fremme digitale ferdigheter og kompetanse blant grupper som har lav digital tilgang (inkludert eldre, innvandrere og unge fra vanskeligstilt bakgrunn) gjennom samarbeid mellom skole, næringsliv og uformell sektor, som for eksempel bibliotek. 

  Pott 2: Nettverk og partnerskap for voksnes læring

  Generelle mål: 

  1. Bygge opp nasjonale eller regionale nettverk for tilbydere av voksnes læring, og støtte nettverkenes deltakelse i europeisk samarbeid.
  2. Kapasitetsbyggende tiltak til eksisterende nasjonale eller regionale nettverk, og forbedre deres deltakelse i samarbeid på europeisk nivå.
  3. Styrke eksisterende transnasjonale nettverk av tilbydere av voksenopplæring, gjennom gjensidig læring, rådgiving og kapasitetsbygging.

  Spesifikke mål

   Prosjektene bør fremme europeisk samarbeid mellom tilbydere/interessenter innen enten:

  • Spesifikke tema innen voksnes læring (for eksempel digitale ferdigheter, lese- eller matematikkferdigheter, medborgerskap, karriereutvikling, helseforståelse, personlig økonomi, integrering av innvandrere, integrering på tvers av generasjoner, sosial inkludering)
  • Innovative pedagogiske tilnærminger for voksnes læring (for eksempel virtuell/fysisk læring, tilpasset læring, utdanningsteknologi)
  • Spesifikke grupper innen voksnes læring (for eksempel voksnes læring for seniorer eller for personer i isolerte områder, innsatte i fengsel)
  • Tema for organisasjonshåndtering (for eksempel økonomisk bærekraft, hvordan skape lokale/regionale nettverk, internasjonalisering, strategiarbeid, utvikling av ansatte, kommunikasjon og sosiale media)
  • Spesielle modeller for voksnes læring (for eksempel folkehøyskoler, «second chance») 
  • Voksnes læring spesielt.

  Slik søker du

  Policy er et sentralisert tiltak som forvaltes av Europakommisjonen. Europakommisjonen behandler søknadene og utbetaler støtten, og godkjente prosjekter følges opp av The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

  Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider.

  Prosjektetableringsstøtte

  Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke Diku om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg bistår Diku med veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

  Dokumenter og ressurser

  Mer om Erasmus+

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

  Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 26,5 milliarder euro for perioden 2021-2027. Dette tilsvarer om lag 265 milliarder kroner, en fordobling fra forrige programperiode. 

  Erasmus+ støtter mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.  

  Hvem deltar?  
  Gjennom EØS-avtalen deltar Norge som programland i Erasmus+, noe som betyr at vi kan delta fullt ut i alle tiltakene. 

  Programlandene omfatter de 27 EU-landene og de tre EØS-landene. I tillegg kommer Liechtenstein, Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia. Øvrige land kan under bestemte vilkår delta i enkelte tiltak. 

  Inkludering, digitalisering og grønn profil 
  Noen av de mest sentrale satsingsområdene er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.  

  Inkludering er ett av de viktigste prioriteringene i Erasmus+. Det innebærer blant annet at enda flere og bredere målgrupper skal få mulighet til å delta. 

  Digitalisering er en annen viktig prioritering, og digitale løsninger får økt fokus. I tillegg vil bærekraft og en grønn profil være gjennomgangstemaer i det nye programmet.  

  Samtidig vil kvalitet og eksellense være fremtredende. Det åpnes derfor for flere muligheter der erfarne programdeltakere kan søke om midler til store og komplekse prosjekt. 

  Mottoet er «evolusjon, ikke revolusjon». Det innebærer at noe er nytt fra forrige programperiode, men mye vil også fortsette som før. 

  Diku og Bufdir 
  Diku er nasjonalt kontor for utdannings-, opplærings- og sportsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet (Aktiv Ungdom).

  Programmets totalbudsjett er altså hele 26,5 milliarder euro for perioden 2021-2027. Om lag 75 prosent av midlene lyses ut desentralt – av nasjonalkontorene i programlandene. For Norges del betyr det Diku og Bufdir. De resterende midlene lyses ut og forvaltes sentralt av Europakommisjonen.  

  Les mer om Erasmus+

  Aktuelt om Erasmus+: Sosial inkludering og felles verdier: bidrag fra utdannings- og opplæringssektoren