Erasmus+ Kapasitetsbygging

Gjennom Kapasitetsbyggingsprosjekter i Erasmus+ kan høyere utdanningsinstitusjoner og andre relevante organisasjoner i program- og partnerland, samarbeide om modernisering og internasjonalisering av høyere utdanning. Prosjektene kan rette seg mot institusjons- eller systemnivå i partnerlandene. Det blir ikke utlysning i 2020. Neste utlysning er ventet i 2021.

Søknadsfrist: 5. februar 2020 innen kl 12:00

  Hvem kan søke?

  Et partnerskap/konsortium må bestå av:

  • Minst to programland med minst én høyere utdanningsinstitusjon fra hvert land.
  • Minst ett partnerland med minst tre høyere utdanningsinstitusjoner. Hvis det er flere partnerland, må det være minst to høyere utdanningsinstitusjoner fra hvert av disse.
  • Totalt må det være minst like mange høyere utdanningsinstitusjoner fra partnerlandssiden som fra programlandene.

  Nærmere detaljer om krav til sammensetting av konsortiet finner man i Erasmus+ Programme guide.

  Hva kan du søke støtte til?

  Kapasitetsbyggingsprosjekter kan ta to former:

  • Kapasitetsbygging på institusjonsnivå (Joint Projects) retter seg i hovedsak mot høyere utdanningsinstitusjoner i utvalgte partnerland. Her kan man søke om tilskudd til aktiviteter som: utvikling av læreplaner, utvikling av styrings- og ledelsessystemer samt oppbygging av samarbeidsnettverk mellom høyere utdanningsinstitusjoner og relevante aktører.
  • Kapasitetsbygging på systemnivå (Structural projects) retter seg mot nasjonale høyere utdanningssystemer og utdanningspolitikk i utvalgte partnerland. Aktiviteter kan omfatte politikkutvikling, styrings- og ledelsessystemer samt styrking av relasjoner mellom høyere utdanningssystem og øvrige aktører. I prosjekter som retter seg mot systemnivå, må utdanningsmyndighetene i partnerlandene inngå som fullverdig partner i prosjektet.
  • Prosjektperiode: 2 til 3 år.
  • Støttebeløp: fra EUR 500 000 til EUR 1 000 000.

  Slik søker du

  Kapasitetsbygging er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen. Utlysningen publiseres normalt i løpet av oktober hvert år, med søknadsfrist i begynnelsen av februar påfølgende år.

  Søknaden sendes til Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel. Søknadsskjema blir gjort tilgjengelig fortløpende.

  Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider.

  Prosjektetableringsstøtte

  Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke Diku om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg bistår Diku med veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

  Dokumenter og ressurser

  Erasmus+ Programme guide

  Erasmus+ Project Results Platform

  Frequently Asked Questions (PDF) 

  Mer om Erasmus+

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programmet støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.

  Noen av de mest sentrale satsingsområdene er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. Med et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020 er Erasmus+ verdens største utdanningsprogram.

  Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland, og Diku er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet. I 2016 lanserte Kunnskapsdepartementet en strategi for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+ for 2014-2020. Les Dikus nasjonale handlingsplan for hvordan vi skal nå disse målene.  

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet (Aktiv Ungdom). 

  Les mer om Erasmus+.

  Eksempler på prosjekter som har fått støtte

  Prosjekteksempel
  01.02.2019

  Verden trenger flere og bedre optikere

  Les om prosjektet
  Vis alle prosjekteksempler

  Arrangementer

  For tiden ingen planlagte arrangementer

  Tidligere arrangementer