Erasmus+ Fremtidsrettede samarbeidsprosjekt

Tiltaket støtter tverrnasjonale prosjekter som jobber med å identifisere, teste, utvikle eller vurdere innovative politiske tilnærminger, som kan ha potensiale til å bli en del av europeisk utdannings- og opplæringspolitikk. 

Søknadsfrist: 19. mars 2019 innen kl 12:00

  Hvem kan søke?

  • Offentlige og private organisasjoner som jobber innen utdanning, opplæring, ungdom eller andre tilsvarende sektorer, 
  • Organisasjoner som jobber tverrsektorielt (deriblant kulturelle organisasjoner, handelsorganisasjoner og organisasjoner som jobber med sivilsamfunn)

  Hva kan du søkes støtte til?

  Hovedmålet for utlysningen er:

  • å fremme innovasjon i utdanning og opplæring gjennom europeisk samarbeid, både på politisk og praktisk nivå
  • å sette viktige brukergrupper i stand til å utvikle og å strømlinjeforme politisk innovasjon

  Prosjektene skal utvikle og teste nye ideer utover det som allerede finnes, og bør potensielt kunne føre til innovativ politikk og praksis. De bør være mulige å implementere, og kunne føre til faktiske forbedringer på feltet. 

  Søknaden må dekke minst en av seks prioriteringer: 

  1. grunnleggende ferdigheter til voksne med lave ferdigheter
  2. utarbeide og vurdere effektiviteten av videreutdanning for nåtidens og fremtidens behov for ferdigheter
  3. fremme innovativ teknologi for karriereveiledning
  4. fremme innovative og tverrsektorielle tilnærminger til STEAM-undervisning i utdanning
  5. fremme bruk av selvreflekterende verktøy for å støtte innovasjon og systemisk endring i utdannings- og opplæringsinstitusjoner
  6. høyere utdanning – nå målene i den digitale utdanningsplanen, og se på læringsutbytte

  Policyorienterte prosjekter i Erasmus+ forventes å kunne påvirke og skape virkning på systemnivå, ikke bare i organisasjonene som deltar i prosjektet. Søkere må kunne vise til hvordan de skal få til en slik effekt, for eksempel gjennom samarbeid med relevante offentlige myndigheter.

  Slik søker du

  Erasmus+ Fremtidsrettede samarbeidsprosjekt er en utlysning innenfor hovedtiltaket Policy (KA3).

  Policy er et overordnet, strategisk tiltak som skal legge til rette for og forsterke satsningene på utdanning og innovasjon i EU, slik som Europa 2020 og den europeiske ungdomsstrategien. Tiltaket inneholder en rekke virkemidler som lyses ut utenom den generelle årlige utlysningen for Erasmus+. 

  Policy er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen. 

  Søknad sendes til Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel. 

  Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider.

  Prosjektetableringsstøtte

  Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke Diku om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg bistår Diku med veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

  Dokumenter og ressurser

  Erasmus+ Forward-Looking Cooperation Projects 

  Erasmus+ Project Results Platform

  Veiledning og FAQ 

  Mer om Erasmus+

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

  Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 26,5 milliarder euro for perioden 2021-2027. Dette tilsvarer om lag 265 milliarder kroner, en fordobling fra forrige programperiode. 

  Erasmus+ støtter mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.  

  Hvem deltar?  
  Gjennom EØS-avtalen deltar Norge som programland i Erasmus+, noe som betyr at vi kan delta fullt ut i alle tiltakene. 

  Programlandene omfatter de 27 EU-landene og de tre EØS-landene. I tillegg kommer Liechtenstein, Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia. Øvrige land kan under bestemte vilkår delta i enkelte tiltak. 

  Inkludering, digitalisering og grønn profil 
  Noen av de mest sentrale satsingsområdene er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.  

  Inkludering er ett av de viktigste prioriteringene i Erasmus+. Det innebærer blant annet at enda flere og bredere målgrupper skal få mulighet til å delta. 

  Digitalisering er en annen viktig prioritering, og digitale løsninger får økt fokus. I tillegg vil bærekraft og en grønn profil være gjennomgangstemaer i det nye programmet.  

  Samtidig vil kvalitet og eksellense være fremtredende. Det åpnes derfor for flere muligheter der erfarne programdeltakere kan søke om midler til store og komplekse prosjekt. 

  Mottoet er «evolusjon, ikke revolusjon». Det innebærer at noe er nytt fra forrige programperiode, men mye vil også fortsette som før. 

  Diku og Bufdir 
  Diku er nasjonalt kontor for utdannings-, opplærings- og sportsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet (Aktiv Ungdom).

  Programmets totalbudsjett er altså hele 26,5 milliarder euro for perioden 2021-2027. Om lag 75 prosent av midlene lyses ut desentralt – av nasjonalkontorene i programlandene. For Norges del betyr det Diku og Bufdir. De resterende midlene lyses ut og forvaltes sentralt av Europakommisjonen.  

  Les mer om Erasmus+