Erasmus+ Fellesgrader - Erasmus Mundus

Høyere utdanningsinstitusjoner kan gå sammen i et konsortium og søke om støtte til å opprette og drive et felles studieprogram på masternivå. Støtten gis for fire studentopptak. Prosjekter som får støtte vil også få tildelt 15-27 studentstipend årlig. Disse gis til studenter fra hele verden, primært fra land utenfor Europa. Neste utlysning er ventet sent 2020/tidlig 2021.

Søknadsfrist: 13. februar 2020 innen kl 17:00

  Hvem kan søke?

  Et partnerskap/konsortium må bestå av: 

  • minst tre høyere utdanningsinstitusjoner
  • minst to av de tre partnerne usteder en felles mastergrad til studenter som fullfører graden
  • institusjoner i partnerland utenfor Erasmus+ programland kan delta i konsortiet
  • ikke-akademiske institusjoner, f.eks. fra næringslivet kan delta i tillegg hvis deres ekspertise er relevant for programmet

  Nærmere detaljer om krav til sammensetting av konsortiet og krav til mastergraden finnes i Erasmus+ Programme guide.

  Hva kan du søkes støtte til?

  Konsortier kan få støtte til fire studentopptak og ett forberedende år. I tillegg gis et antall stipendier til studenter. Programmet må utgjøre 60, 90 eller 120 ECTS og skal være et felles utviklet program, som fortrinnsvis dokumenteres via et felles vitnemål (Joint Degree) eller ved flere vitnemål fra samarbeidsinstitusjonene. I et felles utviklet program forventes det at institusjonene sammen blir enige om innhold og struktur, inkludert felles opptaks- og kvalitetssikringsprosedyrer.

  Prosjekter som velges ut, vil få støtte til drift på 50 000 € per studentopptak, og til hvert opptak vil det gis stipendier til 15 studenter, samt mulighet for ytterligere 12 fra utpekte regioner.

  Slik søker du

  Erasmus Mundus er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen. 

  Søknad sendes til: The Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.

  Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider.

  Søknadsskjema blir gjort tilgjengelig fortløpende.

  Prosjektetableringsstøtte

  Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke Diku om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg bistår Diku med veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

  Dokumenter og ressurser

  Liste over norsk deltakelse i Erasmus Mundus per november 2019 (xls)

  Erasmus+ Programme guide

  Erasmus+ Project Results Platform

  Veiledning og FAQ 

  Mer om Erasmus+

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programmet støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.

  Noen av de mest sentrale satsingsområdene er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. Med et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020 er Erasmus+ verdens største utdanningsprogram.

  Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland, og Diku er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet. I 2016 lanserte Kunnskapsdepartementet en strategi for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+ for 2014-2020. Les Dikus nasjonale handlingsplan for hvordan vi skal nå disse målene.  

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet (Aktiv Ungdom). 

  Les mer om Erasmus+.

  Arrangementer

  For tiden ingen planlagte arrangementer

  Tidligere arrangementer