Erasmus+ Europeiske universiteter

Erasmus+ gir støtte til allianser mellom universiteter i programlandene for å skape fyrtårn for høyere utdanning i Europa. De Europeiske universitetene skal utvikle en felles langtidsstrategi for utdanning, styrke koblingen mellom utdanning, forskning og innovasjon og tilby grader som kombinerer studier i flere land.

Søknadsfrist: 26. februar 2020 innen kl 17:00

  Hvem kan søke?

  Søkeren må være en høyere utdanningsinstitusjon i et programland.

  En søknad må i tillegg inkludere minst tre høyere utdanningsinstitusjoner fra minst tre programland.

  Alle typer organisasjoner som er aktive innenfor utdanning, opplæring, forskning og innovasjon, eller i arbeidslivet kan delta som assosiert partner i alliansen. 

  Hva kan søkes støtte til?

  En allianse kan søke støtte til følgende aktiviteter:

  • Teste ulike innovative og strukturelle modeller for å bidra til visjonen om "Europeiske universitet" med felles langtidsstrategi på tvers av allianse, europeiske tverrnasjonale campus og europeiske utfordringsbaserte kunnskapsskapende lag
  • Utviklingen av en felles styringsstruktur
  • Lønnskostnader for implementere aktivitetene som er relevante for visjonen 

  Målet med programmet er å styrke konkurranseevnen til europeisk høyere utdanning.

  Programmet gir inntil 5 millioner euro i støtte per Europeiske universitet. Støtten gjelder for en 3-årsperiode.

  Slik søker du

  Europeiske universiteter (European Universities på engelsk) er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen.

  En høyere utdanningsinstitusjon fra et EU-programland søker om tilskudd på vegne av hele alliansen hos the Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.

  Diku er norsk kontaktpunkt for tiltaket. Vi ønsker å bidra til økt norsk deltagelse og gjennomslag innenfor kunnskapsallianser. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og veiledning i søknadsprosessen. 

  Søknadsskjema blir gjort tilgjengelig fortløpende.

  Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider.

  Prosjektetableringsstøtte

  Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke Diku om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg bistår Diku med veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

  Dokumenter og ressurser:

  Erasmus+ Programme guide

  Erasmus+ Project Results Platform

  Veiledning og FAQ 

  Mer om Erasmus+

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

  Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 26,5 milliarder euro for perioden 2021-2027. Dette tilsvarer om lag 265 milliarder kroner, en fordobling fra forrige programperiode. 

  Erasmus+ støtter mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.  

  Hvem deltar?  
  Gjennom EØS-avtalen deltar Norge som programland i Erasmus+, noe som betyr at vi kan delta fullt ut i alle tiltakene. 

  Programlandene omfatter de 27 EU-landene og de tre EØS-landene. I tillegg kommer Liechtenstein, Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia. Øvrige land kan under bestemte vilkår delta i enkelte tiltak. 

  Inkludering, digitalisering og grønn profil 
  Noen av de mest sentrale satsingsområdene er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.  

  Inkludering er ett av de viktigste prioriteringene i Erasmus+. Det innebærer blant annet at enda flere og bredere målgrupper skal få mulighet til å delta. 

  Digitalisering er en annen viktig prioritering, og digitale løsninger får økt fokus. I tillegg vil bærekraft og en grønn profil være gjennomgangstemaer i det nye programmet.  

  Samtidig vil kvalitet og eksellense være fremtredende. Det åpnes derfor for flere muligheter der erfarne programdeltakere kan søke om midler til store og komplekse prosjekt. 

  Mottoet er «evolusjon, ikke revolusjon». Det innebærer at noe er nytt fra forrige programperiode, men mye vil også fortsette som før. 

  Diku og Bufdir 
  Diku er nasjonalt kontor for utdannings-, opplærings- og sportsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet (Aktiv Ungdom).

  Programmets totalbudsjett er altså hele 26,5 milliarder euro for perioden 2021-2027. Om lag 75 prosent av midlene lyses ut desentralt – av nasjonalkontorene i programlandene. For Norges del betyr det Diku og Bufdir. De resterende midlene lyses ut og forvaltes sentralt av Europakommisjonen.  

  Les mer om Erasmus+

  Arrangementer

  Ingen planlagte arrangementer for øyeblikket

  Tidligere arrangementer