Erasmus+ Europeiske policyeksperimenter

Tiltaket skal støtte tverrnasjonalt samarbeid med mål om å implementere innovativ politikk. Prosjektene bør gjennomføres under ledelse av offentlige myndigheter. 

Søknadsfrist: 21. april 2020 innen kl 17:00

  Hvem kan søke?

  • Offentlige myndigheter (departementer eller tilsvarende) ansvarlig for utdanning og opplæring, offentlige myndigheter ansvarlig for andre sektorer (f.eks. arbeidsliv, ungdom, helse, e.l.) dersom de har ansvar for området eksperimentet skal handle om. 
  • Offentlige eller private organisasjoner som jobber innen utdanning, opplæring eller andre relevante sektorer.
  • Offentlige eller private organisasjoner som drifter tverrsektorielle aktiviteter knyttet til utdanning og opplæring i andre sektorer (f.eks. frivillige organisasjoner, rådgivingstjenester, e.l.). 

  Hva kan du søkes støtte til?

  Tiltaket har følgende mål:

  • Fremme tverrnasjonalt samarbeid og gjensidig læring mellom offentlige myndigheter på høyt nivå for å oppnå bedring og innovasjon i utdannings- og opplæringssektoren på systemnivå.
  • Bedre tilfang og analyse av data for å sikre en vellykket implementering av innovative tiltak.
  • Legge til rette for at effektive innovative tiltak kan overføres til andre, og oppskaleres.

  Slik søker du

  Erasmus+ Europeiske policyeksperimenter er en utlysning innenfor hovedtiltaket Policy (KA3).

  Policy er et overordnet, strategisk tiltak som skal legge til rette for og forsterke satsningene på utdanning og innovasjon i EU, slik som Europa 2020 og den europeiske ungdomsstrategien. Tiltaket inneholder en rekke virkemidler som lyses ut utenom den generelle årlige utlysningen for Erasmus+. 

  Policy er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen. 

  Søknad sendes til Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel. 

  Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider.

  Prosjektetableringsstøtte

  Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke Diku om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg bistår Diku med veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

  Dokumenter og ressurser

  Erasmus+ Project Results Platform

  Veiledning og FAQ 

  Mer om Erasmus+

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

  Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 26,5 milliarder euro for perioden 2021-2027. Dette tilsvarer om lag 265 milliarder kroner, en fordobling fra forrige programperiode. 

  Erasmus+ støtter mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.  

  Hvem deltar?  
  Gjennom EØS-avtalen deltar Norge som programland i Erasmus+, noe som betyr at vi kan delta fullt ut i alle tiltakene. 

  Programlandene omfatter de 27 EU-landene og de tre EØS-landene. I tillegg kommer Liechtenstein, Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia. Øvrige land kan under bestemte vilkår delta i enkelte tiltak. 

  Inkludering, digitalisering og grønn profil 
  Noen av de mest sentrale satsingsområdene er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.  

  Inkludering er ett av de viktigste prioriteringene i Erasmus+. Det innebærer blant annet at enda flere og bredere målgrupper skal få mulighet til å delta. 

  Digitalisering er en annen viktig prioritering, og digitale løsninger får økt fokus. I tillegg vil bærekraft og en grønn profil være gjennomgangstemaer i det nye programmet.  

  Samtidig vil kvalitet og eksellense være fremtredende. Det åpnes derfor for flere muligheter der erfarne programdeltakere kan søke om midler til store og komplekse prosjekt. 

  Mottoet er «evolusjon, ikke revolusjon». Det innebærer at noe er nytt fra forrige programperiode, men mye vil også fortsette som før. 

  Diku og Bufdir 
  Diku er nasjonalt kontor for utdannings-, opplærings- og sportsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet (Aktiv Ungdom).

  Programmets totalbudsjett er altså hele 26,5 milliarder euro for perioden 2021-2027. Om lag 75 prosent av midlene lyses ut desentralt – av nasjonalkontorene i programlandene. For Norges del betyr det Diku og Bufdir. De resterende midlene lyses ut og forvaltes sentralt av Europakommisjonen.  

  Les mer om Erasmus+