Informasjonswebinar småskalapartnerskap, vaksnes læring

Tekst til filmen Informasjonswebinar småskalapartnerskap, vaksnes læring

  Velkommen til dette informasjonswebinaret om Erasmus+ Småskalapartnerskap innenfor voksnes læring!

  Jeg heter Aud Trohaug og jobber i HK-dir med blant annet Erasmus+ og voksnes læring. Det er veldig kjekt at så mange er med oss for å lære mer om småskalapartnerskap. Av listen over påmeldte kan jeg se at mange av dere kjenner Erasmus+ fra før, men det er også mange som ikke har noen erfaring med Erasmus+ fra tidligere. Og det er bra, for småskalapartnerskap er en ordning som egner seg spesielt godt som en første inngang til internasjonalt samarbeid innen utdanning. Så velkommen skal dere være!

  Dagens agenda

  Vi skal i dag gå gjennom hva som er målgruppene for småskalapartnerskap, og hvilke tema som er aktuelle å jobbe med. Vi skal si litt om de formelle rammene for disse partnerskapene og hva dere kan få støtte til. Jeg skal gi dere noen eksempler på prosjekter som er mulige å gjennomføre innenfor dette tiltaket, og til slutt skal jeg si litt om veien videre. Hvis dere skulle ha noen spørsmål underveis i møtet, så er det mulig å stille dem i Q&A-funksjonen her i Zoom, så skal vi prøve å svare på de til slutt. Det er også selvfølgelig mulig å kontakte oss i HK-dir etterpå hvis det er noe dere lurer på eller hvis dere ønsker veiledning. 

  Hvem er småskalapartnerskap for? Målgrupper

  Som sagt, så er småskalapartnerskap spesielt innrettet for å nå organisasjoner som tidligere ikke har vært med i Erasmus+, og som har liten eller ingen erfaring med internasjonalt samarbeid. Småskalapartnerskap er åpent for alle typer organisasjoner, både frivillige, offentlige og private. Denne prosjekttypen kan passe spesielt godt for små organisasjoner, som kanskje ikke har så mye administrativ kapasitet eller ressurser.

  Innenfor voksnes læring er det spesielt ønskelig å inkludere organisasjoner som jobber med sårbare grupper innenfor den voksne befolkningen. For eksempel mennesker med dårlig økonomi, lite norskkunnskaper, langtidsledige, innvandrere, eller mennesker med ulike psykiske eller fysiske utfordringer. Organisasjoner som kan søke er for eksempel skoler og organisasjoner som tilbyr voksenopplæring. Kommuner kan søke, eller ulike etater innenfor kommunen, for eksempel biblioteket, eller kulturetaten, næringsetaten osv. Det kan være andre organisasjoner som på en eller annen måte bidrar til voksnes læring, alt fra hagelaget, turlaget, Røde Kors, frivillighetssentraler til lokale bedrifter og offentlige institusjoner som biblioteket eller NAV. 

  Overordnet tema i Erasmus+

  Så kommer vi til det som går på tema for småskalapartnerskapene. Vi har såkalte horisontale prioriteringer, eller overordnede tema i Erasmus+, og i tillegg er det egne prioriteringer eller mål innenfor voksnes læring. Småskalaprosjektene bør på en eller annen måte falle innenfor ett av disse overordnede temaene eller et av målene innenfor voksnes læring, eller begge deler. 

  De overordnede prioriteringene eller temaene som trekkes fram i Erasmus+ er disse fire:

  • Bærekraft og en grønn profil er gjennomgangstema i det nye Erasmus+-programmet, da med henvisninger til FNs bærekraftsmål, grønn omstilling, miljø, og hvordan motvirke klimaforandringer.
  • Inkludering og mangfold er ett av de viktigste temaene i programmet.  Det innebærer blant annet at enda flere skal få mulighet til å delta i Erasmus+. Målet er å nå nye grupper som tidligere ikke har deltatt i Erasmus+, og småskalapartnerskap er i seg selv et tiltak for å bidra til det. Prosjektene kan bidra til en bredere inkludering og integrering i lokalmiljøet, spesielt med tanke på deltakere med færre muligheter. 
  • Digitalisering er et annet viktig tema, og digitale løsninger får økt oppmerksomhet. På samme måte som for grønn omstilling, legges det også vekt på digital omstilling eller digital transformasjon, og man ønsker økt bruk av digitale verktøy for å gjøre utdanning mer tilgjengelig for flere, og for å bidra til styrket samarbeid over lange avstander, mellom regioner og land.
  • Demokratisk deltakelse – som handler om å bidra til aktiv deltakelse i lokalsamfunnet og aktivt medborgerskap, men også økt kjennskap til EU og Europa, og en styrket vi-følelse som europeere. 

  Mål for Erasmus+ voksnes læring

  Videre har vi egne mål for voksnes læring innenfor Erasmus+, som også kan være tema for deres prosjekter og partnerskap. 
  Et mål er å øke tilgjengeligheten til voksenopplæring, for eksempel gjennom fleksible læringstilbud, eller ved hjelp av digitale verktøy. Det er et generelt mål om å øke kompetansen til de ansatte ved voksenopplæringsinstitusjoner. Det tredje målet handler om å gi enda flere deltakere mulighet til å heve sin kompetanse, for eksempel innen grunnleggende ferdigheter. Og så er det et mål å utvikle lokale læringsmiljøer, gjennom samarbeid mellom lokale institusjoner, for eksempel mellom formelle voksenopplæringssentre og mer uformelle arenaer som bibliotek, eller lokale foreninger og lag. 

  Som sagt så bør småskalaprosjektene adressere minst ett av disse målene og/eller et av de overordnede temaene i Erasmus+.
  Men det viktigste er at prosjektet er knyttet til et behov som dere ser i deres organisasjon eller i lokalsamfunnet, og så vil det i de fleste tilfeller være enkelt å knytte det til en av disse prioriteringene.

  Rammer

  De formelle rammene rundt småskalapartnerskapene er at det må være en organisasjon eller en institusjon som søker, det kan altså ikke være en enkelt person.

  Det er krav om minimum to partnere, altså dere som søker og en partnerorganisasjon fra et annet programland. Det kan gjerne være flere norske organisasjoner med i partnerskapet, eller flere partnere fra samme land, men minimumskravet er én utenlandsk partner. Partnerne må altså være fra et programland, det vil si fra et av de 27 EU-landene, EØS-landene (Island og Liechtenstein), eller de 3 kandidatlandene til EU (Nord-Makedonia, Tyrkia og Serbia).

  Prosjektet dere søker om kan ha en varighet fra 6 til 24 måneder, alt etter hvilket behov dere har for å oppnå det dere ønsker i prosjektet.

  Dere søker om en fast sum, på enten 30.000 Euro eller 60.000 Euro. Ikke et stort budsjett, men en fin måte å komme i gang med internasjonalt samarbeid.

  Totalt sett er dette en enklere form for prosjekt enn for eksempel samarbeidspartnerskap (eller det som i forrige programperiode het strategiske partnerskap), som har større krav til partnerskapet, mer omfattende søknad og rapportering. (Minste søknadsbeløp 100.000 Euro)

  Hva kan man få støtte til?

  Dere søker altså om en støtte på enten 30.000 eller 60.000 Euro, og så må dere selv sette opp et enkelt budsjett for prosjektet i søknaden. Det er ikke bestemte budsjettkategorier i søknadsskjemaet, men her er noen eksempler på kostnader som dere kan få dekket eller få støtte til. Det vil jo normalt være noen kostnader til reiser i et prosjekt der man skal samarbeide internasjonalt, enten for å dekke reiser for deres ansatte til partner i utlandet, eller for partneren å komme til Norge, eller begge deler. Hvis det er en spesiell type materiell som trengs til gjennomføringen av prosjektet, om det er turutstyr, hageverktøy, fotballer, matvarer, så kan dere få støtte til det, og dere kan også få støtte til å dekke noe arbeidstid eller lønn. 
  Dette er ikke en uttømmende liste, og heller ikke noe dere må søke om, men altså noen vanlige typer kategorier.

  Muligheter

  Småskalapartnerskap skal på denne måten gi mulighet til å sette ideer til noe mindre prosjekter ut i livet, uten at det er store krav til prosjektresultater. Dere kan søke om korte prosjekter der hensikten er å utveksle god praksis eller bygge nettverk lokalt og internasjonalt. Det en mulighet for å øke kompetansen i egen organisasjon på et bestemt tema, og få erfaring med internasjonalt samarbeid.

  Om dere vil, så kan partnerskapene brukes som en type såkornmidler eller forprosjekt, som gjør det mulig å prøve ut et partnerskap, og bli kjent med organisasjoner i andre land før en satser på et større prosjekt. Det er også en mulighet for små selvstendige prosjekter for å løse en bestemt utfordring dere har i deres organisasjon eller i lokalsamfunnet, kanskje for å styrke samarbeidet mellom ulike etater eller mellom offentlige og frivillige organisasjoner. Det kan være utviklingsprosjekter som kommer lokalsamfunnet, eller spesielle grupper til gode.

  Kanskje har dere noen lokale satsinger, som kan styrkes med kontakt ut i Europa. Kanskje kjenner dere til en organisasjon i utlandet som har de samme utfordringene som dere, eller som har spesiell ekspertise på området. Da kan målet for prosjektet være å reise og besøke dem og dele erfaringer med dem. 

  Prosjekteksempler

  Dere har kanskje allerede noen tanker om hva dere kunne tenke dere å gjøre i et småskalapartnerskap, men jeg har tatt med et par eksempler her på prosjekter som kan gjennomføres innenfor rammene av dette tiltaket.

  Eksempel på prosjekt: Integrering
  Utfordring: Integrere voksne innvandrere inn i arbeidslivet
  Mål: Gi arbeidstrening, språkopplæring og fast arbeid og/eller skape egen arbeidsplass
  Innhold: Innvandrere organiserer kafé der de lager mat, serverer og håndterer gjester og betaling. Hospitering hos organisasjoner i andre land for å se hvilke tiltak de har for arbeidstrening.

  Eksempel på prosjekt: Frivillig arbeid 
  Utfordring: Personer som har utfordringer med mental helse er isolert og i lite fysisk aktivitet.
  Mål: Lage et fast tilbud der de kan møtes ute i naturen og gjøre noe som føles nyttig og gir mestring.
  Innhold: Tilbud fra lokalt hagelag om kjøkkenhage/pallekarmer og kursing i hagestell vår-sommer-høst. Matlaging på vinteren. Utveksling av ideer og erfaringer med tilsvarende organisasjoner i utlandet.

  Veien videre

  Søknadsprosessen:

  • Søknadsskjema tilgjengelig på Erasmusportalen (logg inn med EU-login)
  • Søknadsfrist 3. november kl. 12.00
  • Svar på søknaden i februar 2022
  • Oppstart av prosjektet mars – mai 2022
  • Søkerseminar 19. oktober kl. 14.00 - digitalt
  • Påmelding på våre nettsider - du får tilsendt lenke

  Ta kontakt for veiledning ved behov:
  Aud Trohaug ( aud.trohaug@hkdir.no / 977 76 030)
  Jill Terserus ( jill.terserus@hkdir.no / 480 58 598 )

  Kan også nevne at vi også arrangerer søkerseminar for dere som er interessert i å søke en akkreditering i Erasmus+. Med en akkreditering kan din organisasjon delta i Erasmus+ og gjennomføre mobilitetsaktiviteter gjennom hele programperioden uten å sende inn en ny søknad. Søkerseminaret for akkreditering er allerede tirsdag 21. september, og dere finner mer informasjon og lenke til påmelding på våre nettsider.

  Q & A

  Da lurer jeg på om det er kommet noen spørsmål til oss underveis? Vi holder Q&A åpen noen minutter, så da er det mulig å stille spørsmål der. Ellers så er det bare å ta kontakt i etterkant, som nevnt.

  Takk for oppmerksomheten og lykke til!