Erasmus+ (2021-2027) Idrett

Erasmus+ Idrett gir støtte til internasjonale idrettsprosjekter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Prosjektene kan blant annet bidra til økt fysisk aktivitet, sosial inkludering, god ledelse, likestilling, dobbeltkarrierer (idrett og utdanning) og motvirke vold og diskriminering.

Søknadsfrist: 17. juni 2021 innen kl 17:00

  Hvem kan søke?

  Alle offentlige og private organisasjoner kan søke, som lokale idrettslag, idrettsforbund, utdanningsinstitusjoner på alle nivåer, kommuner og fylker.

  Hva kan du søke støtte til?

  Samarbeidspartnerskap
  • Støtte til internasjonale samarbeidspartnerskap innen utvikling, overføring og implementering av innovativ praksis innenfor idrett og fysisk aktivitet. 
  • Et samarbeidspartnerskap må minimum adressere enten en av de generelle Erasmus+ prioriteringene eller en av de spesifikke prioriteringene innenfor Erasmus+ Sport. Se Erasmus+ Programme Guide for mer informasjon. 
  • Prosjektvarighet 12 - 36 måneder. 
  • Antall deltakere: Minimum 3 organisasjoner fra 3 ulike Erasmus+-land. Erasmus+-landene inkluderer i tillegg til EUs 27 medlemsland de tre EFTA-landene som omfattes av EØS-avtalen: Norge, Island og Liechtenstein. I tillegg kommer Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia. 
  • Tildelingsbeløp: 120 000 EUR, 250 000 EUR eller 400 000 EUR
  Småskalapartnerskap 
  • Støtte til internasjonale småskalapartnerskap med mål om å utvikle og styrke nettverk, øke kapasiteten til å operere på et internasjonalt nivå, samt utveksling av god praksis knyttet til idrett og fysisk aktivitet. Småskalapartnerskap retter seg spesielt mot grasrotorganisasjoner og det anbefales å inkludere minst ett lokalt eller regionalt idrettslag. 
  • Et småskalapartnerskap må minimum adressere enten en av de generelle Erasmus+ prioriteringene eller en av de spesifikke prioriteringene innenfor Erasmus+ Idrett. Se Erasmus+ Programme Guide for mer informasjon. 
  • Prosjektvarighet 6 - 24 måneder. 
  • Antall deltakere: Minimum 2 organisasjoner fra 2 ulike Erasmus+-land
  • Tildelingsbeløp: 30 000 EUR eller 60 000 EUR
  Ikke-kommersielle europeiske idrettsarrangement

  Innenfor dette tiltaket må søker arbeide med idrett som en ikke-kommersiell aktør. 

  Formålet med tiltaket er å øke frivillighet innenfor idrett, øke sosial inkludering, motvirke diskriminering og oppfordre til fysisk aktivitet

  Type 1: Europeiske lokale arrangementer

  • Støtte til organisering og gjennomføring av mindre europeiske arrangementer i regi av 3-5 organisasjoner fra ulike programland
  • Tildelingsbeløp: 200 000 EUR

  Type 2: Europeiske lokale arrangementer

  • Støtte til organisering og gjennomføring av mindre europeiske arrangementer i regi av minimum 6 organisasjoner fra ulike programland
  • Tildelingsbeløp: 300 000 EUR

  Type 3: Europeisk arrangement

  • Støtte til organisering og gjennomføring av store europeiske idrettsarrangement som involverer idrettsaktører fra minimum 10 programland
  • Tildelingsbeløp 450 000 EUR

  Alle ikke-kommersielle europeiske idrettsarrangement kan ha prosjektvarighet på mellom 12-18 måneder. 

  Slik søker du

  Erasmus+ Idrett er et sentralisert til tak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen. 

  Søknad sendes til Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel. 

  Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider.

  Ta gjerne kontakt med Diku for informasjon og veiledning. Kontaktinformasjon finnes nederst på siden.

  Prosjektetableringsstøtte

  Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke Diku om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg bistår Diku med veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

  Dokumenter og ressurser

  Erasmus+ Programme guide

  Erasmus+ Project Results Platform

  Mer om Erasmus+ (2021-2027)

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

  Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 26,5 milliarder euro for perioden 2021-2027. Dette tilsvarer om lag 265 milliarder kroner, en fordobling fra forrige programperiode. 

  Erasmus+ støtter mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.  

  Hvem deltar?  

  Gjennom EØS-avtalen deltar Norge fullt ut i alle tiltakene i Erasmus+ på lik linje med de 27 medlemslandene i EU. 

  Erasmus+-landene inkluderer i tillegg til EUs medlemsland de tre EFTA-landene som omfattes av EØS-avtalen: Norge, Island og Liechtenstein. I tillegg kommer Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia. Disse seks landene omtales i programdokumentene som «third countries associated to the programme». 

  Øvrige land kan under bestemte vilkår delta i enkelte tiltak. Disse landene omtales i programdokumentene som «third countries not associated to the programme». 

  Inkludering, digitalisering og grønn profil 
  Noen av de mest sentrale satsingsområdene er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.  

  Inkludering er ett av de viktigste prioriteringene i Erasmus+. Det innebærer blant annet at enda flere og bredere målgrupper skal få mulighet til å delta. 

  Digitalisering er en annen viktig prioritering, og digitale løsninger får økt fokus. I tillegg vil bærekraft og en grønn profil være gjennomgangstemaer i det nye programmet.  

  Samtidig vil kvalitet og eksellense være fremtredende. Det åpnes derfor for flere muligheter der erfarne programdeltakere kan søke om midler til store og komplekse prosjekt. 

  Mottoet er «evolusjon, ikke revolusjon». Det innebærer at noe er nytt fra forrige programperiode, men mye vil også fortsette som før. 

  Diku og Bufdir 
  Diku er nasjonalt kontor for utdannings-, opplærings- og sportsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet (Aktiv Ungdom).

  Programmets totalbudsjett er altså hele 26,5 milliarder euro for perioden 2021-2027. Om lag 75 prosent av midlene lyses ut desentralt – av nasjonalkontorene i programlandene. For Norges del betyr det Diku og Bufdir. De resterende midlene lyses ut og forvaltes sentralt av Europakommisjonen.  

  Les mer om Erasmus+