Erasmus+ (2021-2027) Europeiske universiteter

Erasmus+ gir støtte til allianser mellom universiteter i Erasmus+-landene for å skape fyrtårn for høyere utdanning i Europa. De Europeiske universitetene skal utvikle en felles langtidsstrategi for utdanning, styrke koblingen mellom utdanning, forskning og innovasjon og tilby grader som kombinerer studier i flere land.

Søknadsfrist: 31. januar 2023 innen kl 23:59

  Hvem kan søke?

  Søkeren må være en høyere utdanningsinstitusjon i et Erasmus+-land. Erasmus+-landene inkluderer i tillegg til EUs 27 medlemsland de tre EFTA-landene som omfattes av EØS-avtalen: Norge, Island og Liechtenstein. I tillegg kommer Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia.

  En søknad må i tillegg inkludere minst tre høyere utdanningsinstitusjoner fra minst tre Erasmus+-land.

  Alle typer organisasjoner som er aktive innenfor utdanning, opplæring, forskning og innovasjon, eller i arbeidslivet kan delta som assosiert partner i alliansen. 

  Hva kan søkes støtte til?

  En allianse kan søke støtte til følgende aktiviteter: 

  • Teste ulike innovative og strukturelle modeller for å bidra til visjonen om "Europeiske universitet" med felles langtidsstrategi, europeiske tverrnasjonale campus og utfordringsbaserte tilnærminger til læring og undervisning.
  • Utviklingen av en felles styringsstruktur på tvers av alliansen. 
  • Lønnskostnader for implementere aktivitetene som er relevante for visjonen. 

  Målet med programmet er å styrke attraktivitet, nyskaping og konkurranseevnen til europeisk høyere utdanning. 

  Utlysningen er todelt:

  • Tema 1: Støtte til eksisterende universitetsallianser som ble tildelt støtte i 2019 (men ikke begrenset til 2019-utlysningen). Målet er å bygge videre på det institusjonelle samarbeidet som er oppnådd så langt og å ytterligere utdype, intensivere og utvide effektiviteten til dette eksisterende samarbeidet for å fremme transformasjonsprosessen for høyere utdanning mot fullverdige «europeiske universiteter».
  • Tema 2: Støtte til søkere som har intensjon om å etablere nye dype institusjonelle, transnasjonale samarbeid til nye universitetsallianser. 

  Det totale budsjettet er EUR 384 000 000.

  Slik søker du

  Europeiske universiteter (European Universities på engelsk) er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen. 

  Koordinator (en høyere utdanningsinstitusjon) søker om tilskudd på vegne av hele alliansen hos the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel. 

  HK-dir er norsk kontaktpunkt for tiltaket, deltakelse i universitetsalliansene er viktig for utviklingen av nasjonal kunnskapspolitikk og vi vil bidra til økt norsk deltagelse og gjennomslag innenfor universitetsallianser. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og veiledning i søknadsprosessen.  

  Søknadsskjema blir gjort tilgjengelig fortløpende.

  Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider.

  Prosjektetableringsstøtte

  Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg tilbys det veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

  Dokumenter og ressurser

  Utlysningstekst

  Erasmus+ Programme guide

  Erasmus+ Project Results Platform

  Veiledning og FAQ 

  Podkast om Europeiske universiteter: 

  Webinar: 

  Mer om Erasmus+ (2021-2027)

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

  Det er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 28,8 milliarder euro for perioden 2021-2027.

  Erasmus+ støtter mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.  

  Bærekraft, digitalisering og inkludering

  Grønn og digital omstilling, inkludering og mangfold er overgripende prioriteringer som skal prege aktivitetene i Erasmus+ 2021-2027. 

  Det kjennetegnes fortsatt av kvalitet og eksellense, men programmet har også et mål om å nå ut til mindre erfarne søkere. Det skal være enkelt å søke midler gjennom Erasmus+. 

  Les mer om Erasmus+

  Arrangementer

  Ingen planlagte arrangementer for øyeblikket

  Tidligere arrangementer