Erasmus+ Sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring

Tiltaket skal støtte etablering og utvikling av tverrnasjonale plattformer for nasjonale sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring.

Søknadsfrist: 20. februar 2020 innen kl 17:00

  Hvem kan søke?

  Partnerskapene må bestå av minst åtte partnere fra fire ulike Erasmus+ programland. Hvert land må involvere minst:

  • et selskap, industri eller sektorrepresentant (handelskammer, fagforening el)

  og

  • en  fag- og yrkesopplæringsinstitusjon.

   
  Målet for tiltaket er å bringe sammen ulike lokale og regionale aktører på feltet, sånn som videregående skoler, fagskoler, høyere utdanningsinstitusjoner, næringsliv, fagorganisasjoner, forskningsparker/institusjoner, private bedrifter, handelskamre, arbeidslivets parter, relevante nasjonale og regionale myndigheter, og så videre.

  Hva kan du søkes støtte til?

  Tiltaket støtter aktiviteter som bidrar til en systemisk tilnærming til fag- og yrkesopplæring. I sentrene skal fag- og yrkesopplæringsinstitusjoner, sammen med lokale og regionale aktører, bidra til å skape et helhetlig økosystem for ferdigheter og opplæring.

  Prosjektene bør bygges opp av flere aktiviteter innen følgende kategorier:

  • Undervisning og læring
  • Samarbeid og partnerskap
  • Styring og finansiering.

  Se retningslinjene for forslag til konkrete aktiviteter.

  Slik søker du

  Policy er det tredje hovedtiltaket i Erasmus+. Policy er et overordnet, strategisk tiltak som skal legge til rette for og forsterke satsingene på utdanning og innovasjon i EU, slik som Europa 2020 og den europeiske ungdomsstrategien. 

  Tiltaket inneholder en rekke virkemidler, disse lyses ut utenom den generelle årlige utlysningen for Erasmus+. 

  Policy er et sentralisert tiltak som forvaltes av Europakommisjonen. Europakommisjonen behandler søknadene og utbetaler støtten, og godkjente prosjekter følges opp av The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

  Gå til Europakommisjonens nettsider for mer informasjon om søknadsprosessen.

  Prosjektetableringsstøtte

  Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke Diku om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg bistår Diku med veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

  Mer om Erasmus+

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programmet støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.

  Noen av de mest sentrale satsingsområdene er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. Med et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020 er Erasmus+ verdens største utdanningsprogram.

  Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland, og Diku er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet. I 2016 lanserte Kunnskapsdepartementet en strategi for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+ for 2014-2020. Les Dikus nasjonale handlingsplan for hvordan vi skal nå disse målene.  

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet (Aktiv Ungdom)

  Les mer om Erasmus+.

  Arrangementer

  Ingen planlagte arrangementer for øyeblikket

  Tidligere arrangementer