Praktisk informasjon

European Student Card Initiative

Digitalisering av de administrative prosessene knyttet til mobilitet i det nye Erasmusprogrammet og det digitale studentkortet European Student Card, går under samlebegrepet the European Student Card Initiative

Initiativet er initiert av Europakommisjonen og har som mål å forenkle de administrative prosessene gjennom;

  • en online "one stop shop" for studenter via Erasmus+ App, der studenter kan administrere alle stegene av mobilitetsoppholdet før, under og etter.
  • å digitalisere administrative prosedyrer for institusjonene og effektivisere elektronisk utveksling av akademiske studentdata mellom dem ved å koble informasjonssystemene via Erasmus Without Paper-nettverket (EWP). Dette inkluderer blant annet systemene Online Learning Agreement (OLA) og Erasmus Dashboard

I tillegg til dette tar initiativet sikte på å legge til rette for digital autentisering av studentenes oppnådde resultater og forenklet anerkjennelse av studentstatusen i hele Europa. Dette vil de oppnå gjennom;

  • å utvikle en unik europeisk student-identifikator, MyAcademicID, for å ytterligere legge til rette for sikre digitale administrative prosedyrer og skape potensielle koblinger med det nye digitale Europass-initiativet og andre EU-verktøy.
  • å etablere en felles europeisk studentidentitet ved å gjøre det mulig for institusjoner og studentforeninger å legge til det nye European Student-hologrammet, QR-koden og det unike europeiske studentkortnummeret til eksisterende studentkort. Les mer om European Student Card og se en video om European Student Card her.

Implementering og framdrift

For programperioden 2021 - 2027 vil det bli gradvis obligatorisk å bruke EWP-standard for å overføre data om studenter mellom institusjoner, og det er forventet at institusjonene har en plan for implementering som er knyttet til det følgende veikartet: 

  • 2021-utlysning: Online Learning Agreement benyttes for avtaler som gjelder studiemobilitet (SMS)
  • 2022-utlysning: Online Inter-Institutional Agreement benyttes for alle avtaler
  • Innen 2023: Nominasjoner og resultater utveksles via EWP

Diku anbefaler alle institusjoner om å involvere sine jurister/personvernombud i forbindelse med implementering av de nye digitale tjenestene, da institusjonen selv har ansvar for å vurdere personvern- og sikkerhetshensyn rundt tjenester de tar i bruk. Resultatene fra ROS-analysen av ESCI kan benyttes som et utgangspunkt for dette arbeidet. 

Det er forløpig uvisst hvordan Unit sine studieadministrative fellestjenester skal kobles til EWP, jf. konklusjonen fra behandlingen av resultatene fra det nasjonale forprosjektet.

Noen av EWP-tjenestene er allerede implementert:

  • Resultatutveksling via EMREX er allerede implementert i nasjonale administrative tjenester. Opptak, godkjenning og Vitnemålsportalen inngår i disse tjenestene. 
  • Student ID: alle nasjonale fellestjenester for opptak og studieadministrasjon støtter allerede innlogging både med nasjonal utdanningsID (gjennom Feide og eduGAIN) og nasjonal digital ID (gjennom eIDAS)

Nordisk samarbeidsprosjekt

Diku og de øvrige nordiske nasjonalkontorene har igangsatt et prosjekt som skal støtte de nordiske høyere utdanningsinstitusjonene i overgangen til de digitale løsningene i Erasmus+. 

Prosjektet har hentet inn nasjonale ekspert som har god erfaring med implementeringen og bruk av de digitale løsningene. Norges nasjonale ekspert er Kristin Torp Skogedal, som er koordinator for Erasmus+-programmet ved Universitetet i Bergen.

Det nordiske samarbeidet har en egen nettside som oppdateres fortløpende. 

Det nasjonale forprosjektet "Digitalisering av studentutveksling"

Forprosjektet ble avsluttet i september 2020, uten en entydig innstilling. Arbeidet med digitalisering av studentutveksling tas med videre som en del av Unit sitt planlagte forprosjekt for modernisering av studieadministrative fellestjenester, og oppstart av videre arbeid vil tidligst kunne starte høsten 2021. 

Les mer om bakgrunnen for prosjektet og Unit sine vurderinger på deres nettsider.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til dette arbeidet: erasmus@diku.no. 

Lenker til systemer som er tilknyttet the European Student Card Initiative:

Ressurser

2021

2020

2019

 

Kontaktinformasjon:

Har du kommentarer til innholdet på disse sidene? Er det noe som er uforståelig? Mangler det noe?

Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@diku.no.

Ansatte i Diku som arbeider med europeisk mobilitet:

Ansatte i Diku som arbeider med global mobilitet: