Mobilitet i høyere utdanning for studenter og ansatte

Europeisk mobilitet 2021-utlysning

Samleside for spørsmål og svar knyttet til Europeisk mobilitet KA131 i ny programperiode. Siden blir oppdatert jevnlig.

Last ned presentasjon fra søkerwebinaret for KA131 12. april 2021 (pdf)

Lenke til Erasmus+ Programme guide 2021 (PG21)

 

 • Declaration of honour i søknadsskjemaet
  • SPM: Hvordan skal DoH fylles ut? 
   • SVAR: Fyll ut tabellen side 5, men feltet "only for natural persons" skal ikke benyttes. Dere kan se vekk fra tabellen side 1. Det er ikke nødvendig å stemple dokumentet.
 • Internasjonal dimensjon i KA131:
  • Kommisjonen jobber med en håndbok som skal tydeliggjøre prinsippene og administrasjonen av den internasjonale dimensjonen i KA131. Denne vil bli publisert her når den er klar.
  • SPM 1: Beregnes 20 %-andelen innenfor hver kategori (SMS/SMP/STA/STT), eller av totalt tildelt budsjett?
   • SVAR: Trolig av totalt tildelt budsjett, men dette er ikke endelig bekreftet.
  • SPM 2: Hvordan skal disse 20 % rapporteres?
   • SVAR: Mobilitetene må registreres i det som blir det nye "Mobility Tool+", der vil også budsjettet overvåkes. Systemet vil gi et varsel dersom budsjettandelen overstiger 20 %. Mer detaljer knyttet til rapportering vi komme i håndboken eller i et eget opplæringsmateriell fra kommisjonen.
 • Inter-institusjonelle avtaler for internasjonal dimensjon i KA131
  • SPM 1: Hvilke kontrakter skal brukes for disse mobilitetene?
  • SPM 2: Kan eksisterende avtaler, som MOU, benyttes for disse mobilitetene?
   • SVAR: Dersom institusjonen ønsker å bruke eksisterende MOU og lignende, må de utvides til å inkludere elementene som ligger i de nye IIA-malene. 
  • SPM 3: Kan gyldige/aktive IIA med partnerland (KA107-kontrakter) benyttes for disse mobilitetene?
   • SVAR: Undersøkes.
  • SPM 4: Må det inngås IIA for både opplærings- og undervisningsopphold for ansatte?
   • SVAR: Ja. Internasjonal dimensjon i KA131 følger IIA-praksis for programland (altså samme praksis som KA107)
 • Inter-institusjonelle avtaler mellom institusjoner i programland
  • SPM: Må det foreligge en IIA ved korttidsmobilitet for PhD?
   • SVAR: PhD-kandidater kan reise innenfor studentkategoriene (SMS/SMP) eller ansatt-kategoriene (STT/STA). Derfor følger IIA-reglene den gjeldende kategorien. Hvis det for eksempel er et SMS-opphold, må IIA foreligge.
 • Grønne reiser
  • SPM 1: Hva er definisjonen av en grønn reise?
   • SVAR: Green travel is defined as the travel that uses low-emissions means of transport for the main part of the travel, such as bus, train or car-pooling. (PG21 s. 318)
  • SPM 2: Hva er dokumentasjonskravene knyttet til grønne reiser?
   • SVAR: Kommisjonen har tidligere sagt at eksempel på dokumentasjon kan være kvittering eller billett som synliggjør transportmiddel, men dette er ikke endelig bekreftet. Diku forventer at dokumentasjonskrav vil bli presisert i annex til kontrakt. Dette følges opp videre.
  • SPM 3: Hvordan skal vi fortolke og administrere de fire ekstra reisedagene som kan gis hvis relevant?
   • SVAR: Undersøkes
 • Blended mobility og Blended Intensive Programmes (BIP)
  • SPM 1: Må BIP være en del av grad?
   • SVAR: Nei.
  • SPM 2: Hva er minimumskravene til innholdet i den virtuelle komponenten i en BIP?
   • SVAR: Viser foreløpig til PG21 side 45, 53-54. Kommisjonen jobber med en håndbok der gode eksempler på BIP vil bli presentert. Håndboken vil bli publisert her. 
 • OS-midler 
  • SPM: Kan OS-midler brukes til å utjevne forskjeller i stipendrater/top-up's mellom 2020- og 2021-kontrakt? 
   • SVAR: Nei. (PG21 s. 57)
 • ECHE og universell utforming
  • SPM: ECHE tilfredsstiller ikke kravene for universell utforming, og kan derfor ikke publiseres på nett. Hva gjør vi?
   • SVAR: Diku har meldt dette inn til kommisjonen og venter på avklaring.
 • Erasmus Policy Statement (EPS) 
  • SPM: Vi har gjort endringer i EPS etter tilbakemelding fra kommisjonen, hva gjør vi videre?
   • SVAR: Send en kort orientering til Diku om hvilke endringer dere har gjort og publiser den oppdaterte EPS'en på nettsiden.
 • Tekniske systemer i ny programperiode
  • SPM: Skal Mobility Tool+ (MT+) erstattes i ny programperiode?
   • SVAR: Ja. MT+ erstattes av Beneficiary Module (BM), som er planlagt lansert 16. august.

Kontaktinformasjon:

Har du kommentarer til innholdet på disse sidene? Er det noe som er uforståelig? Mangler det noe?

Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@diku.no.

Ansatte i Diku som arbeider med europeisk mobilitet:

Ansatte i Diku som arbeider med global mobilitet: