Aktuelt
Aktuelt
26.06.2019

Bidrar til kvalitet, innovasjon og relevans i høyere utdanning

En fersk studie fra Europakommisjonen viser at samarbeidsprosjekter i Erasmus+ bidrar til relevans, kvalitet og nytenkning i europeisk høyere utdanning.

– Disse funnene stemmer overens med vår erfaring, sier prosjektkoordinator for den foreløpig eneste norskkoordinerte kunnskapsalliansen, Erlend Alfnes fra NTNU.

 

Foto: Brooke Cagle/Unsplash

EU legger stor vekt på å fremme samarbeid mellom høyere utdanning, næringsliv og andre samfunnsaktører for å støtte samfunnsutviklingen og den økonomiske utviklingen i Europa. Dermed har også midlene til samarbeidsprosjekter i Erasmus+ økt betraktelig. Men har prosjektene bidratt til de ønskede resultatene? 

I en ny studie har Europakommisjonen undersøkt hvordan Strategiske partnerskap og Kunnskapsallianser i Erasmus+ bidrar til utvikling og innovasjon i høyere utdanning. 

Internasjonal ekspertise og state-of-the-art 

Funnene i studien viser at samarbeid gjennom Strategiske partnerskap og Kunnskapsallianser fører til økt kvalitet, relevans, innovasjon og tilgjengelighet i europeisk høyere utdanning, og bidrar til kunnskapsoverføring mellom ulike sektorer og partnere. 

Dette bekreftes av Erlend Alfnes, førsteamanuensis ved Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU, og prosjektkoordinator for den foreløpig eneste norskkoordinerte kunnskapsalliansen Lean 4.0. 

– Vi er med i denne kunnskapsalliansen fordi vi får tilgang til internasjonal ekspertise og læringsmateriell, og fordi vi sammen med internasjonale partnere skaper ny kunnskap på et tema som vi på NTNU er opptatt av. Vi bruker resultatene – best practices, case, verktøy, modeller etc.  – i undervisningen både i ordinære emner og innen etter- og videreutdanning, samt for å introdusere nye masterstudenter til state-of-the-art innen temaet Lean og Digitalisering. 

I kunnskapsalliansen Lean 4.0 skal studenter, forskere og industripartnere samarbeide om å løse konkrete problemstillinger og dele deres erfaringer i universitets- og høyskolesektoren så vel som i industriselskaper i Europa. 

Økt kvalitet og kompetanse

Over 90% av utdanningsinstitusjonene oppgir at deltakelsen i Strategiske partnerskap har forbedret kvaliteten og relevansen på pensum, læring og undervisning. Samarbeidet i partnerskapene er avgjørende for å bidra til at institusjonene utvikler innovativ undervisning og pensum, blir mer tverrfaglige, mer tilgjengelige og mer digitale. 

Dette gjelder også for Kunnskapsallianser. Undersøkelsen viser at alliansene styrker kunnskapstriangelet, møter behovene hos både bedrifter og utdanningsinstitusjoner, og bidrar til økt kvalitet og relevans gjennom nye tilnærminger til læring og undervisning. Gjennom kunnskapsalliansene utvikles og brukes metoder for studentaktiv læring, og prosjektene er kjennetegnet av åpenhet for eksperimentelle og nyskapende metoder.

Mer relevant utdanning

Deltakelsen i samarbeidsprosjekter gjennom Erasmus+ gjør utdanningsinstitusjonene bedre rustet til å møte kravene fra arbeidslivet gjennom å fremme tverrfaglighet, legge til rette for integrering og bruk av IKT, og å støtte utvikling og bruk av innovativ pedagogikk. Dermed øker kompetansen hos de ansatte, og studentene utvikler ferdigheter som er attraktive på arbeidsmarkedet. 

I mange av prosjektene fører samarbeidene også til økt entreprenørskap – et av fem prosjekter bidrar til å introdusere og styrke entreprenørskap i høyere utdanning, og hele en tredel av strategiske partnerskap førte til etablering av spin offs og oppstartsbedrifter. 

Strategiske samarbeid

Undersøkelsen viser også at det er en strategisk tilnærming til deltakelsen. Utdanningsinstitusjonene oppgir bevist positive utfall av prosjektene som motivasjon for å delta, som for eksempel styrket universitetsprofil og anerkjennelse innen feltet, styrket omdømme som et resultat av at studentene er mer attraktive på arbeidsmarkedet, styrket profil på de ansatte og forbedret innovasjonskapasitet på institusjonen. 

Hovedmotivasjonen for næringslivsdeltakelsen er knyttet til konkrete forventninger om resultatene fra prosjektene, basert på nåværende eller fremtidige behov i bedriften. Bedrifter i kunnskapsallianser søkte å øke innovasjonskapasiteten gjennom å få tilgang til fremragende forskning og nye ideer fra studenter, og å styrke internasjonale og tverrsektorielle samarbeidsnettverk. 

Systematisk arbeid over tid gir resultater

Erlend Alfnes slår fast at NTNU har en strategisk tilnærming til prosjektdeltakelsen. 

– Det er helt tydelig at NTNU er internasjonalt orientert og ønsker et slikt strategisk partnerskap med institusjoner og bedrifter i andre land. Støtten fra NTNU gjør det mulig å forsterke forskningsaktiviteten i prosjektene og skape resultater som er langt framme internasjonalt, fastslår Alfnes. 

Dette bekreftes av Anne Borg, prorektor for utdanning ved NTNU, i et intervju med Diku i forbindelse med innvilgningen av Lean 4.0. 

– Når det gjelder de konkrete resultatene for NTNU i Erasmus+ så handler det om å jobbe systematisk over tid, og å evne og prioritere det internasjonale arbeidet. Da er det gledelig at våre resultater i Erasmus+ prosjekter er i samsvar med den internasjonale handlingsplanen vår. For meg er det et bevis på det er mulig å gå fra ord til handling.

Anne Borg ser også en tydelig sammenheng mellom Erasmus+ og Horisont 2020 som gjør at virkemidlene drar i samme retning og bidrar til økt kvalitet i utdanningen.

– Vi ser at Erasmus+-prosjekter kan bygge på hverandre, brukes for intra-europeisk samarbeid, men også for samarbeid med institusjoner utenfor Europa. Det viser seg at konsortier som er dannet under Erasmus+ også har et stort potensial til å videreutvikle samarbeider under EUs forskningsprogrammer. At de ulike virkemidlene henger sammen og kan sees i sammenheng. For NTNU vil det være et ønske og et mål å se hvordan aktive Horisont 2020- forskningsgrupper kan overføre sine forskningsresultater til utdanningsprosjekter via Erasmus+ programmet. Hos NTNU har stadig flere oppdaget prosjektmulighetene i Erasmus+ programmet, og det er jeg veldig glad for.

Om studien

I perioden 2014-2018 har EU finansiert omtrent 1000 strategiske partnerskap mellom høyere utdanningsinstitusjoner, og 93 kunnskapsallianser mellom akademia og næringsliv gjennom Erasmus+. Denne studien er basert på svar fra 258 prosjekter som ble tildelt finansiering i perioden 2014-2016, samt 26 case-studier, og har undersøkt effekten av prosjektene på organisasjons- og individnivå. 

Kunnskapsallianser

En kunnskapsallianse er et stort, internasjonalt partnerskap mellom utdanning, næringsliv og andre aktører, støttet gjennom Erasmus+. Målet er å styrke Europas innovasjonskapasitet gjennom å koble utdanning, innovasjon og forskning, for å finne nyskapende løsninger på felles utfordringer. NTNUs prosjekt Lean 4.0 var ett av kun 30 som fikk tildelt midler gjennom tiltaket i 2018. Det er nå mulig å søke prosjektetableringsstøtte (PES) fra Diku for å utvikle søknader til Erasmus+ Kunnskapsallianser. 

Strategiske partnerskap

Erasmus+ Strategiske partnerskap støtter faglig samarbeid i Europa som skal utvikle, utveksle og prøve ut nyskapende praksis og pedagogisk metode. Målet er å styrke utdanningskvaliteten innenfor alle utdanningsnivå og læring på tvers av landegrenser.